Tag Archives: skola

Skolarbeten blockeras av Umeå kommun

Umeå kommun stoltserade tisdag 24 augusti med att “digitalt lärande” i Umeå kommun är en självklarhet. Från och med denna höst har alla lärare och elever en personlig bärbar dator under skolåret. Däremot verkar det finnas policyrestriktioner som begränsar användbarheten av detta teknologiska hjälpmedel. Redan samma dag upptäckte en elev att hon inte kunde göra en skoluppgift på grund av detta.

Umeå kommun censurerar nämligen internetanslutningen i kommunens arbetsmiljöer inklusive skolan. Detta påverkar bland annat elever som ska arbeta med sina skolprojekt, exempelvis när man använder sig av en blogg som plattform för dokumentation. Umeå kommun blockerar nämligen selektivt åtkomsten till ordinarie, icke-kontroversiella bloggsidor. I vissa fall är dessa delar av och ibland nödvändiga för skolarbeten.

Filtreringen sker huvudsakligen efter en lista på sidor med pornografiskt eller annars olämpligt eller olagligt innehåll. Listan har levererats med lösningen “Websense” som används inom kommunen varpå det i viss mån byggts ut av administratörer vid Umeå kommun. Tanken är dessutom att varje skola för sig ska ha egen bestämmanderätt på vad som blockeras och ej.

Vid skolstarten konstaterade en elev vid Östra gymnasiet i Umeå att denne ej kan utföra sitt skolarbete på grund av filtreringen. Uppgiften går ut på att loggföra aktiviteter i form av eget arbete, vilket alltså inte går att utföra genom den valda bloggportalen.

Filtreringen av internet är en nödvändighet för att den tekniska administrationen inte ska bli ohanterlig. Många sidor, såsom pornografiska, blockeras helt och hållet till skillnad från exempelvis ovannämnda blogg som erbjuds en tidsbegränsad upplåsning på 1 timme ifall man omedelbart behöver ansluta. Eleven själv anser sig inte vara direkt utsatt:

Jag förstår blockeringen, och kan tänka mig att den är effektiv i många fall. [Det är inte alla som] använder bloggar i skolarbetet.

Eftersom det inte finns några regler på vilka böcker man får läsa eller musik man får lyssna på, i sina egna hörlurar åtminstone, bör det konsekventiellt innebära att övrig informationskonsumtion samt kommunikation ska tillåts för privat bruk i skolan under förutsättning att det inte stör skolarbetet. Ett vanligt återkommande problem med censur- och filterfrågor är att oskyldig och ibland nyttig information blockeras, medan de oönskade uppgifterna går att komma åt ändå med enkla, tekniska hjälpmedel.

Frågan man behöver ställa sig är ifall det är okej med filtrering av kommunikation i utbildningsmiljöer och för privat bruk eller om systemadministratörer bör begränsa snarare än tillåta i syfte att säkra drift och tillgänglighet i nätet.

MMN-o snurrar valkompassen

För de som inte vet så ställer jag upp i riksdag-, landsting och kommunval för Piratpartiet. Jag är en stark förespråkare av personval, för att man ska veta vad och vem man röstar på. Därför är jag öppen med mina personliga politiska åsikter utöver de relaterade till Piratpartiets agenda.

Följande är mitt resultat, steg för steg, när jag gjorde valkompass.se-testet. Frågorna som ställdes gick att besvara med 5 grader, från “Helt för” till “Helt emot” (nedan FF, F, N, E, EE) samt värdera med 3 grader huruvida det är en viktig fråga eller något man t.ex. ej är insatt i (nedan +, 0, –).

1. Nato-operationer

Gradering: E+

Beskrivning

Sverige ska delta i Nato-ledda militära operationer som exempelvis i Afghanistan

Sverige har ett nära samarbete med Nato, i första hand inom det individuella partnerskapsprogrammet (IPP). De viktigaste områdena är säkerhetssamarbete, krishantering, fredsbevarande samarbete och civil beredskapsplanering. Sverige har samarbetat med Nato i bland annat Kosovo och Afghanistan.

Kommentar

Jag anser att Sverige bör medverka i fredsbevarande projekt även om de leds av organisationer som Nato, vilkas operationer jag ej stöder. Däribland Afghanistan.

Dock skall Sverige inte acceptera att bli utnyttjade, vilket börjar vara läget nu, genom att vara ett av få länder som medverkar utan att pissa eget revir. Carl Bildt, utrikesministern, på sin föreläsning i Umeå under våren 2010 beskrev situationen i Afghanistan som att de inblandade nationerna inte kan samarbeta. T.ex. håller sig fransoserna för sig och tyskarna för sig – och det övergripande humanitära arbetet utförs av just Sverige. [quotation needed]

2. Global skatt

Gradering: EE+

Beskrivning

En global skatt ska motverka valutaspekulation

Ekonomiprofessorn och Nobelpristagaren James Tobin har föreslagit en skatt på valutatransaktioner för att minska spekulation och stabilisera valutasystemet. En sådan skatt kan också fungera som ett verktyg för att omfördela pengar från rika till fattiga länder.

Kommentar

Jag är inte emot av anledningen som står på sidan (“Skatten försämrar effektiviteten i ekonomin”). utan av anledningen att jag anser att dagens ekonomiska system är felaktigt. Jag relaterar inte alls till det sätt pengar betraktas, hanteras och diskuteras idag.

En global skatt är fel av anledningen att den aldrig kan administreras av en neutral, rättvis entitet – oavsett syfte. Se även min kommentar på fråga 5 om EMU-medlemskap.

3. Privat sjukvårdsförsäkring

Gradering: E+

Beskrivning

Privata sjukvårdsförsäkringar ska kunna komplettera den offentliga sjukvården

Antalet privata sjukvårdsförsäkringar ökade i början av 2000-talet som en följd av problem i vården. Utvecklingen speglar ökade förväntningar hos många företag och privatpersoner. Man vill ha vård snabbt – även för enkla åkommor.

Kommentar

Jag godtar att privata kliniker finns, som kan prioritera annorlunda eller experimentera mer än statliga institutioner. Dock ska man absolut inte tjäna pengar på sjukvård eller någon annan samhällstjänst som är en grundläggande självklarhet att det bör finansieras gemensamt. Jag är även en stark motståndare till upplösningen av apoteksmonopolet.

Privat sjukvårdsförsäkring innebär att ett företag, som är helt slutet för offentlighetens granskning, drivs av marknaden för att erbjuda tjänster. Marknadsföring är dåligt för människors hälsa, inte tvärtom.

4. Gratis museum

Gradering: FF+

Beskrivning

Statliga museer ska ha fri entré

Den fria entrén vid statliga museer, som infördes den 1 januari 2005, blev ekonomiskt och publikt en av de mer omfattande kulturpolitiska reformerna under senare år. Studier visar att reformen kom att öppna museer för nya besökare.

Kommentar

Gratis museum är jättebra. Jag är en stark förespråkare av fri information och kultur och museum uppfyller åtminstone tillgänglighetskravet. Alla är välkomna, de museum jag tagit del av har varit varierande och informativa. Det är oerhört viktigt för samhället, fortbildningen och allmänkunskapen att alla har samma rätt till kultur och kunskap.

5. Euro

Gradering: EE+

Beskrivning

Sverige ska snarast införa euro

Vid folkomröstningen 2003 röstade en klar majoritet nej till att införa EU:s gemensamma valuta euro. I dag har närmare hälften av EU:s medlemsstater Euron som valuta.

Kommentar

Enhetlig ekonomi fungerar inte väl på stor skala, varken global eller europeisk. Vi bör behålla valutor och skatter till en nationell nivå. Att föra över pengar mellan länder sköts tillräckligt väl med avtal motsvarande vad som använts fram tills nu.

Jag anser dessutom att det är ett gränsfall att t.ex. USA eller Ryssland ens bör vara sammanhållande nationer. De är för stora för sitt eget bästa, bland annat på grund av makroekonomiska skäl. Sammanhållningen lider i respektive nation och kräver nationalism samtidigt som det gynnar för korruption.

6. Vargjakt

Gradering: EE+

Beskrivning

Licensjakt på varg ska tillåtas

Riksdagen har godkänt en vargstam på totalt 210 vargar i Sverige. Naturvårdsverket tillät licensjakt på 27 vargar i Dalarnas, Gävleborgs, Västra Götalands, Värmlands och Örebro län från den 2 januari 2010 i syfte att få ner antalet vargar.

Kommentar

Min övertygelse är att “hotet” från större vargstam än 210 stycken är överdrivet. De enstaka vargar som beter sig dåligt gör detta bl.a. på grund av att deras familjer upplöses för tidigt genom just jakt. “Problemen” är orsakade av människans hantering av stammen. Licensjakt på varg är helt fel, ett alternativ är att istället söva och omhänderta.

Vargar orsakar inte problem för varken bönder eller samer eller vilka som nu klagar. Kom igen, det tillåts endast 210 stycken i hela Sverige. Även om de vore blodtörstiga galningar har väl en vanlig bondgård fler får än vad hela länet har vargar. Då kan de inte göra särskilt stor skada.

7. Värnskatten [ska avskaffas]

Gradering: EE+

Beskrivning

Värnskatten ska avskaffas

Som en del av de offentliga finansernas sanering infördes 1995 en särskild värnskatt, som innebar att den statliga skatten höjdes för högavlönade. Värnskatten avskaffades 1999, men ersattes direkt av en ny extra statlig inkomstskatt på fem procent, kallad den nya värnskatten.

Kommentar

Jag har inget emot hög beskattning på exceptionellt hög lön. Även de som kallas “lågavlönade” idag har mer pengar än vad de behöver, förutsatt att de hanterar dem förnuftigt. Till och med arbetslösa har för mycket pengar ofta, eller åtminstone är ofta oförtjänta eventuella bidrag de tar.

Med detta sagt är jag osäker på nivåerna för just den beskattning som nämns. Men i princip har jag inget emot att någon som redan “tjänar en massa” bara “tjänar en hel del”.

8. Könskvotering

Gradering: EE+

Beskrivning

Det behövs en lag om kvotering i bolagsstyrelser

Sverige är ett av världens mest jämställda länder, men fortfarande är det betydligt vanligare med män än kvinnor i företagens bolagsstyrelser. Åtta av tio ledamöter i bolagsstyrelser är män. I Norge finns en lag om att 40 procent av ledamöterna ska vara kvinnor.

Kommentar

Det är inte av anledningen att politiker inte ska reglera “hur företag rekryterar ledande personer” som jag är emot. Det har inget med företagen och hur de drivs att göra.

Sverige är oerhört jämställt mellan kön, sexuell läggning, etnicitet och whatever. Vi bör istället för yttre egenskaper se till människors handlingskapacitet. Det är möjligheten att göra som bör beaktas. Uppmuntras detta hos hela i befolkningen kommer vi att få den önskade mångfalden i såväl bolagsstyrelser som riksdag som ideella föreningars medlemsregister.

9. FRA

Gradering: FF+

Beskrivning

FRA:s signalspaning på kabelburen trafik ska inte tillåtas

Försvarets Radioanstalt (FRA) har sedan 2009 rätt att bedriva signalspaning på all kabelburen trafik som passerar Sveriges gränser. Det gäller både telefon- och internettrafik.

Kommentar

Att massövervaka, vilket det är att kopiera samt analysera så gott som hela Sveriges kabeltrafik, löser varken terrorism eller brott. Det skapar ett osunt samhällsklimat där samtliga individer betraktas skyldiga och således får sin privata kommunikation automatiskt undersökt.

10. Invandring

Gradering: F+

Beskrivning

Invandringen berikar Sverige

Efter andra världskriget ökade arbetskraftsinvandringen till Sverige för att nå sin topp i slutet av 1960-talet. Sedan dess dominerar familje-, anhörig- och asylinvandring. En av fem svenskar har idag invandrarbakgrund.

Kommentar

Jag anser att Sverige bör fortsätta ta emot flyktingar i den takt vi gör nu. Dock måste hanteringen ses över och man ska definitivt se till att inrätta bostäder och utbildningar för dessa individer i vad som annars betraktas som “svenska områden”. Människor kan inte tas om hand ifall vi skapar samhällsklyftor i form av geografisk avskärning.

Ett absolut krav från min sida är att Sverige ställer högre krav på andra länder att ta emot flyktingar. Antalet som flyr behöver inte öka – vilket gör att andra länder med lätthet kan ta över lite av den initiala samhällskostnad som just nu huvudsakligen Sverige drabbas av med sina öppna armar. Om vi ändå är med i EU så ska vi använda det kontaktnätet.

11. Las för unga [ska försvagas]

Gradering: EE+

Beskrivning

Fler unga kan få jobb om las ändras och regeln sist in först ut stryks

En av fyra under 25 år var arbetslös under 2009 enligt Sveriges officiella arbetsmarknadsstatistik. Nuvarande turordningsregler i lagen om anställningsskydd (las) säger “sist in, först ut”. Småföretag med färre än tio anställda har rätt att göra undantag för två personer.

Kommentar

Jag är en motståndare till stora företag. Det kan gott göras ändringar i Las som t.ex. möjliggör för fler än två personers undantag, eller för den delen öka gränsen för vad som definierar ett småföretag. Företag större än 50 personer tenderar dock att resultera i dålig kontakt mellan chefsfötter och jord, så att säga.

Jag anser att Las inte är orsaken till arbetslösheten bland ungdomar. Jag anser heller inte att arbetslösheten bland ungdomar skulle vara ett problem. Vi ungdomar bör hellre erbjudas trainee-möjligheter eller motsvarande, vilket både gynnar kompetens och ger en fot in på jobbmarknaden.

Att stryka “först in, sist ut”-regeln skulle möjliggöra för företag att kicka erfarna, väletablerade anställda som vågar stå för sin sak. Någon som varit anställd längre tid är mer sannolik att ryta till vid felaktig behandling än någon som tippar på tårna och är orolig att få sparken.

12. Föräldraförsäkring

Gradering: E0

Beskrivning

Individualiserad föräldraförsäkring ökar jämställdheten

Kvinnor stannar oftare än män hemma för att ta hand om familjens små barn. Den stora majoriteten män tar bara ut de öronmärkta pappamånaderna, medan en tredjedel inte tar ut någon föräldraledighet alls.

Kommentar

Grejen med individualiserad föräldraförsäkring är att man litegrann hackar upp upp synen på “en familj”. Att beskrivningen fokuserar på en kärnfamilj med en mamma och en pappa – skilda kön alltså – lämnar jag åt sidan här då jag inte vet hur föräldraförsäkring gäller t.ex. homosexuella par. Individualisering ämnar i vart fall att peka föräldrarna i riktning mot att dela upp tiden med barnet “bättre” sinsemellan.

Jag är svagt emot en förändring här eftersom jag anser att de som skaffar barn i första början rimligen ska kunna anses ha en god, jämställd relation. Annars är det antingen ingen annans affärer hur det delas upp, alternativt ett fall för sociala.

Ett gott argument till att inte individualisera är att barnahavandet t.ex. är mer påfrestande för endera partner. Vilket gör att denne förtjänar att ta ut mer ledighet. Alternativt att livssituationen i övrigt inte lämpar sig för att t.ex. dela precis 50/50.

13. Hushållsnära tjänster [ska ej kunna dras av]

Gradering: FF+

Beskrivning

Avdraget för hushållsnära tjänster ska avskaffas

Avdraget för hushållsnära tjänster, av kritikerna kallade “pigjobb”, minskar skatten motsvarande 50 procent av arbetskostnaden, dock med högst 50 000 kronor under ett beskattningsår. Tjänsterna kan gälla till exempel städning, barnpassning och lättare trädgårdsarbete.

Kommentar

Min övertygelse är att hemarbete ska man kunna klara av själv som frisk medborgare. Vare sig man har hög eller låg lön, stressigt jobb, barn eller whatever. Finns det fysiska skäl till att man har svårigheter med dessa är det exempelvis Försäkringskassan man bör snacka med, eller så kanske man kan se över t.ex. pensionärers situationer.

Som grundlinje anser jag att varken lathet eller felprioriteringar ska ge fördelar. Och det handlar om antingen lathet eller felprioriteringar om man inte kan hålla en hygienisk hushållsnära miljö. Eller överpedantisk syn på hygien, förvisso. Det är också möjligt.

14. Nedladdning

Gradering: EE+

Beskrivning

Det ska vara förbjudet att för eget bruk fritt ladda ner upphovsrättsskyddat material från Internet

Internets utveckling innebär att piratkopieringen ökar och att det är enklare och billigare att hitta, ladda ner och dela exempelvis film och musik . En stor del av materialet som fildelas är upphovsrättsskyddat och görs tillgängligt utom upphovsrättsägarens kontroll och utan ersättning till denne.

Kommentar

Jag är en stark förespråkare av fildelning – både piratkopiering och lagmässigt tillåten sådan. Mest förespråkar jag dock fri mjukvara, fritt licensierad kultur och dylikt. Den typen av information drabbas negativt av en restriktiv upphovsrätt, vilket är varför jag vill avkriminalisera vad som idag upphovsrättsintrång.

En normalisering mot accepterad fildelning är det enda sätt vi kan skapa en kreativ, utvecklande kultur miljö i Sverige. Ska man vara rädd för att bryta mot lagen så fort man nyttjar ett verk för något projekt stryper man många kreativa uttryck. Jag förespråkar Creative Commons-licensiering (by-sa) som grund för framtida upphovsrättslagstiftning.

15. Sjukförsäkring

Gradering: FF+

Beskrivning

Sjukförsäkringen ska vara tidsbegränsad

En tidsgräns har införts i sjukförsäkringen som innebär att efter 2,5 år med sjukpenning följer arbetslivsinriktad rehabilitering i 3 månader, innan man åter kan ansöka om en ny period med sjukpenning. Undantag gäller för allvarligt sjuka, personer med permanent nedsatt arbetsförmåga, personer som riskerar allvarligt försämring av sin sjukdom eller som får omfattade vård.

Kommentar

Vi har en stark, flexibel offentlig sektor i Sverige. Personer med “nedsatt arbetsförmåga” kan ofta t.ex. ta ett kommunalt jobb för att tjäna samhället nytta och på så vis berättiga en inkomst. Jag är för en tidsbegränsad sjukförsäkring, med nämnda undantag, eftersom jag anser att alla kan göra nytta på ett eller annat vis.

Förmodligen kommer privat sektor inte att önska dessa arbetare, vilket jag i sig anser är ett problem. Dock ser jag hellre jobb i offentlig sektor än t.ex. subventionerade privata arbetsplatser. Detta grundar sig i teorier kring hur offentlig sektor ej egentligen bör hantera pengar för att avlöna arbetstagare [i samtliga fall].

16. Betyg [i årskurs sex]

Gradering: F+

Beskrivning

Betyg i årskurs sex behövs

Enligt ett regeringsförslag ska eleverna få betyg från årskurs sex. I dag ges betyg först i årskurs åtta.

Kommentar

Jag är för betyg från årskurs 7, inte 6. Detta eftersom det passar bättre med övergången till högstadiet. Årskurs 6 får gärna tillämpa omdömen för att bedöma ifall en elev är lämpad att börja högstadiet, men inte i form av betyg.

I övrigt är jag högst kritiskt inställd till betyg, men anser dem vara ett nödvändigt ont. Så länge subjektiva/missvisande uppgifter, såsom “uppförande” eller skolk, hamnar i betygspapperen är jag okej med dagens former. Även om jag gärna ser en höjd, eller striktare kanske, gräns för “Godkänt”.

17. Grön skatteväxling

Gradering: FF+

Beskrivning

Gröna skatter behövs för att förbättra miljön

Grundidén med grön skatteväxling är att höja skatter på miljöfarlig verksamhet och att använda intäkterna till att sänka skatter på framför allt arbete. Skatteväxlingen 2001-2006 innebar en höjning av skatt på främst koldioxid och energi med 16,7 miljarder kronor.

Kommentar

Jag är för en grön skatteväxling genom höjd skatt på miljöfarlig verksamhet. Dock är jag oerhört less på snacket om “koldioxid”, eftersom det finns mycket annat som är mycket värre och akut för jordens hälsa att tänka på. Dagens miljöpolitik är alldeles för populistisk.

Dock vill jag helst inte att intäkterna på skatteväxlingen ska sänka skatter på t.ex. arbete. Hellre att man spenderar dem på investering i förnybar teknik, forskning kring förnybar teknik (där resultatet blir fritt licensierat) och inte t.ex. “miljöbilar” och annat hittepå.

18. Alkoholmonopolet [ska avskaffas]

Gradering: EE+

Beskrivning

Alkoholmonopolet ska avskaffas

Som medlem i EU har Sverige tvingats ändra reglerna för import av alkohol, däremot har monopolet och Systembolaget kunnat behållas.

Kommentar

Jag är för en restriktiv alkoholpolitik. Alla som passerat ett vuxendagis på fredag kväll, gärna kring fotbolls-VM, bör rimligen hålla med mig.

19. Förmögenhetsskatten [ska återinföras]

Gradering: E+

Beskrivning

Förmögenhetsskatten ska återinföras

Den förmögenhetsskatt som avskaffades 2007 togs ut av privatpersoner, vissa stiftelser och ideella föreningar. Som förmögenhet räknades värdet av tillhörigheter såsom sparande, fastigheter och fordon. Skatten var 1,5 procent av den del som översteg 1,5 miljoner kronor (ensamstående), och 3 miljoner (gifta).

Kommentar

Jag anser att skatter bör tas ut från inkomst, inte egendom. T.ex. bör man betala skatt på eventuell ränta på denna förmögenhet, dock inte förmögenheten i sig.

Detta är ett ämne jag gärna diskuterar djupare. För närvarande är min åsikt som ovan.

20. Friskolor [ska begränsas i antal]

Gradering: E+

Beskrivning

Det behövs en lag som begränsar antalet friskolor

Sedan början av 1990-talet har antalet friskolor ökat kraftigt och det finns nu närmare 4 000 skolor inklusive förskolorna. Ungefär tio procent av alla elever går i friskolor, vilket motsvarar drygt 150 000 elever.

Kommentar

Friskolor kan vara bra. De är fräschare, ger utmaning till kommunala skolor och spelar en viss roll i varierande pedagogik t.ex. Dock anser jag att – precis som med vård – man inte ska tjäna pengar på utbildning och skola. En friskola i form av privat bolag innebär dessutom begränsad insyn i administration. En skola ska vara transparent.

Friskolor är dock för slutna, ofta populistiska och mindre kapabla/intresserade av att hjälpa t.ex. elever med särskilda behov. Detta är fruktansvärt dåligt och jag anser alltså att antalet friskolor – som de är idag – bör begränsas. Dock bör detta vara upp till respektive kommuns fullmäktige att besluta om, inte riksdagen.

21. Inkomstskatten [ska sänkas]

Gradering: EE+

Beskrivning

“Inkomstskatten ska sänkas ytterligare”

Inkomstskatten har sänkts i fyra olika omgångar sedan 2006. För en metallarbetare eller ett vårdbiträde motsvarar dessa sänkningar cirka 1 500 kronor i månaden. Även höginkomsttagare har fått skattesänkningar. Endast förvärvsarbetare kan utnyttja jobbavdraget. Pensionärer och personer som har a-kassa, sjukersättning, föräldraersättning och så vidare, omfattas inte.

Kommentar

Inkomstskatt är bra. Vi har ett acceptabelt skattetryck i Sverige som ger oss oerhörda fördelar mot andra länder när det gäller vård, skola, omsorg och andra samhälleliga nödvändigheter.

Vi kan givetvis alltid effektivisera statliga välfärdskostnader men vi bör ej sänka inkomstskatten.

22. Turkiet och EU

Gradering: EE+

Beskrivning

Turkiet bör bli medlem i EU

EU och Turkiet har en tullunion och Turkiet är ett kandidatland som förhandlar om medlemskap. Turkiet uppfyller ännu inte kriterierna för demokrati och marknadsekonomi. Andra centrala frågor är bristen på mänskliga rättigheter och Cyperns självständighet.

Kommentar

Turkiet utövar lagar som innebär brott mot mänskliga rättigheter. De censurerar, diskriminerar och inte minst stenar. Dessutom behöver inte EU makt över fler nationer enligt min åsikt, utan snarare färre.

Jag är i allmänhet emot Europeiska Unionen ö.h.t. och anser att Turkiet varken platsar i ett demokratiskt samarbete – om de inte grundligen ändrar sitt styre.

23. Uranbrytning

Gradering: EE+

Beskrivning

Uranbrytning ska tillåtas i Sverige

Uran är ett grundämne, en mycket tung metall, som används som bränsle i våra kärnreaktorer. Sverige har stora mängder uran i berggrunden. Uranbrytning är formellt inte förbjuden, men lokala veton har stoppat brytningen sedan 1970-talet.

Kommentar

Kärnkraften bör redan ha varit avskaffad 2010, med alla argument som hör därtill. Vi ska inte uppmuntra den ytterligare. Så fort vi tillåter uranbrytning – eller ens prospektering – så är jobbet att avbryta och avveckla långt mycket svårare än dagens redan krångliga läge.

24. Sextimmarsdag

Gradering: F+

Beskrivning

Sextimmarsdag med bibehållen lön ska införas

Sedan 1919 har Sverige haft åtta timmars arbetsdag, vilket är den vanligaste modellen i Europa. I vissa länder har dock olika varianter av kortare arbetstid prövats. I Sverige har debatten om sextimmars arbetsdag pågått sedan 1970-talet.

Kommentar

Majoriteten jobb idag har effektiviserats så mycket i och med teknisk utveckling att vi utan vidare kan korta ner arbetsdagen med 25%, dvs 2 timmar. Eventuella extraåtgärder som behöver göras är att modifiera arbetsgivaravgifter i och med detta, för att t.ex. hantera fler anställda. Fast bibehållen lön står jag inte för.

Idag jobbar folk övertid, får familjeproblem och begränsade sociala nöjen på grund av långa, krävande arbetsdagar. Ett samhälle med mer fritid ger lyckligare, psykiskt mer hälsosamma individer som har lättare att orka med en aktiv, kreativ och mentalt utvecklande/tillfredställande fritid.

25. Monarkin

Gradering: FF+

Beskrivning

Monarkin ska avskaffas

Sverige är en av världens äldsta monarkier, men enligt grundlagen har inte innehavaren av tronen, som är landets statschef, någon politisk makt utan enbart ceremoniella uppgifter.

Kommentar

Det är synd om kungafamiljen. Släpp dem fria! Ska vi hjälpa barn som inte kunnat välja sina problemföräldrar så ska vi hjälpa barn vars framtid består av annan slags social förslutenhet. Historia är historia, vi behöver inte utsätta dessa människor som vi gör.

Fast egentligen är inte det min övertygelse. Jag tycker snarare att det är hemskt att vi använder oss av genetik för att besluta tronarvinge. Sådant gör man bara inte längre.

Resultat

 • 21.2% Feministiskt initiativ
 • 20.2% Miljöpartiet
 • 19.6% Vänsterpartiet
 • 19.2% Piratpartiet
 • 18.9% Socialdemokraterna
 • 18.1% Sverigedemokraterna
 • 16.3% Centerpartiet
 • 15.9% Kristdemokraterna
 • 14.8% Folkpartiet
 • 14.6% Moderaterna

Någonstans efter fråga 10 lade jag märke till hur samtliga partier började svänga för mig. Därefter var FI och PP i topp ganska stadigt, men växlande. Frågan är dessutom hur Piratpartiet rankades endast 19,2%, när PP inte tar ställning i nästan någon fråga. Eller betyder “mycket viktig” att de rankas ner då? Varför rankas t.ex. inte FI i praktiken bort då när jag är helt emot deras hjärtefråga könskvotering?

Nä, det här testet sög. Slutsatsen jag drar i övrigt är att jag inte håller med något paketpolitiskt parti. Som sagt.

(fast det är bättre än SvDs motsvarighet, där man bara kan välja 3 viktiga frågor…)

Självmord och internet, ansvar och kunskap

Artikelserien om självmord, bild på Västerbottens Kuriren 2010-03-06

Västerbottens Kuriren har en artikelserie (endast i papperstidningen… shitpissers…) om självmord i tonåren. I den nämns ofta en del av de effekter som ett “dolt” internetliv kan ha hos individer, t.ex. negativ karaktärsutveckling och grejer. För den som vill kan detta vara en svartmålning av nätnärvaro och eventuellt sporra en önskan att kontrollera sina avkommor striktare än vad som görs idag.

Artikelserien har ett par tips till föräldrar, så deras barn/ungdomar inte ska behöva behöva begå självmord på grund av det överväldigande trycket från internets. Två av dem lyder som följer:

 • Filtrera hemsidor på datorn är ett förslag – “men ofta är barn och ungdomar duktiga på att komma förbi sådana hinder, så se inte filter som något hundraprocentigt säkert”. True that.
 • “Som vuxen är det viktigt att intressera sig för och lägga sig i vad unga gör på internet. Försök prata med barnen och de unga om vad de gör.”

…och jag bör direkt säga att jag tycker att artiklarna i sig faktiskt är rätt bra och är osäker på vad jag skulle önska mer av journalisterna Stefan Åberg och Jessica Wennberg egentligen. Det har dessutom spunnit vidare på ett par tankegångar som jag vill dela med mig av.

Vem bär ansvaret egentligen för de självmord som begåtts? Det skrivs att signalerna som borde ha märkts “fanns på nätet”. Skolorna i Umeå menar att de “saknar insyn” i nätet och hemsidorna som unga besöker.

-Vi behöver kunskap om hur vi tar upp ämnet i skolan idag, i lektioner och i diskussioner, säger kuratorn [på en skola som berörts av självmord bland unga].

Föräldrarna tycker att allt har skett alldeles för snabbt, man visste inte att sina barn mådde dåligt. Ofta när man möter ungdomarna är det för sent, på ett eller annat vis. Man kan ställa sig frågan om föräldrarna har för dålig kontakt med barnen, eller om barnen kanske upplever en bättre kontakt med andra.

-Varför vågade hon inte berätta om problemen för mig? Var jag inte värd att prata med?

Internet rymmer allt, som jag och många andra konstaterat många gånger. Ofta skapar man sin egen värld, baserat på egna intressen, vad man söker, snöbollseffekt och en gnutta slump. Att slösurfa kan väcka helt nya intressen, bra som dåligt, vare sig det funnits ett frö tidigare eller ej. Allt är bara mycket mer lättillgängligt.

Internet är ingen låtsasvärld. Precis som det i den fysiska världen finns bra miljöer parallellt med dåliga och destruktiva platser för barnen att vistas på.

Den betraktande föräldern verkar anse att vad som gäller är avsaknaden av auktoritet på nätet. Rätt typ av auktoritet, förstås, som ser till att man inte tar del av fel information och kommunicerar med fel personer. Även fast det i många fall kan handla om att man rent ut sagt behövde sömnen för att orka stiga upp dagen därpå. Skolan är ju bättre för att lära sig vad man ska – och på rätt sätt.

Mina personliga erfarenheter från när jag var yngre var att man “ryckte kabeln”, eller satte en timer på fiberkonvertern. Det var det enda sättet att hindra en från att sitta kvar vid datorn. Hindra en från att läsa, lära, konversera, struntsnacka, utveckla och kasta bort tid. Vad som nu än gällde den kvällen.

Men vi vet väl alla att internet är asynkront? En konversation kan sträcka sig över flera dagar, tack vare backlog, trots att de flesta idag använder “instant messaging”. Att rycka kabeln kanske får ungdomen att gå och lägga sig, med ett temporärt förakt mot denne förälder. En snabb och enkel lösning för stunden, så att säga. Andra familjer använder andra metoder, vissa skiter i det totalt. Oavsett auktoritär metod så är dock nätet bestående.

Total anarki.
Det är därför det är bra.
Men vad händer sedan?

Vi kan konstatera att internet saknar auktoriteter på det sätt man finner i afk-livet. Ansvarsbeläggandet måste alltså åläggas personer i den fysiska världen. Där vi verkligen vet vad som gäller. Där signalerna märks. För på internet kan du vara vem du vill och du kan rationellt avväga vilken bild du vill avge. Man söker den information som behövs, är man intresserad lär man sig oerhört snabbt, och begränsas inte av något mer än en själv.

Internet hjälper ens “reella” identitetsbyggande. Skapandet av en ytlig, fysisk fasad kan gå oerhört långt, om än mänsklighetens sfär fråntar individen möjligheten till Ctrl+Z. Frånvaron av en ångra-funktion orsakar att de ovannämnda “signalerna” ändå slipper ut, antingen av misstag eller ett slags undermedvetet realitetens bekräftelsebehov. Detta sker dock sällan förrän det är för sent på ett eller annat vis. Av detta följer att: ansvaret för självmord ligga hos den fysiska person som begår det.

“För sent på ett eller annat vis”. På eget ansvar. Snabbinlärning.
Idag växer man upp ett decennium i förtid.

Kids, correlation does not imply causation.

Det är fantastiskt. (Jag återkommer ofta och gärna till just detta.) När människor får tillgång till information kommer människan att sluka den hel. Likheterna med matsmältningen är slående också; begrundar man inte sin kunskap kommer den inte att sätta sig lika väl. Analyserar man inte sina intryck kan hjärnan komma att spela skumma spratt.

Det växande antalet ungdomliga (allmänna) psykiatriska problem beror på den samhällsutveckling vi befinner oss i. Allt går snabbare, människan får mycket mer information att hålla koll på hela tiden. Stressen ökar, kontakten människor emellan avviker snabbt från evolutionärt utpräglade sociala levnadsmönster. Allt blir därigenom mycket ytligare, mer flyktigt och mindre genomtänkt när allt händer samtidigt, hela tiden. Det verkar som en dålig utveckling…

…men jag vill absolut inte fly från det! Jag vill insupa det. Ta del av mer, lära mig mer, förstå alltmer. Jag vill vara en del av informationssamhället där kunskap är något man delar oberoende av mänskliga attribut. Konversationer ska kunna ske mellan alla parter, över alla medier, i alla syften och på alla språk. Problemet mänskligheten upplever är att vi ej varit beredda på informationsexplosionen.

Lärosäten, pedagogik och bemötande glappar just nu.
Vi står inför den största generationsklyftan någonsin genom historien.

En 5-åring som är ansluten till världens största informationsdatabas kommer att ha tillgång till exakt samma information som du har genom din dator. Man kan spärra tillgången med filter om så önskas, men när barnet fyllt 6 år har det säkert lärt sig kringgå det. Lösningen är inte att förbjuda barnet från att lära sig – sådant ska uppmuntras! Barn är vetgiriga, det har vi väl alltid vetat?

Fast hur handskas man med att människor i tidig (5, 10, 15 års ålder?) stöter på det som äldre generationer inte mött förrän 15, 30 eller rentav 45 års ålder? De yngre behöver snabbskolas i vuxenlivet. De behöver ges en självdistans som även många vuxna saknar. En bättre vana att rationalisera – såväl samhället, omgivningen och sig själva. I och med att ocensurerad kunskap kryper allt längre ner i åldrarna bör det rimligen innebära att bemötandet av detta även måste läras ut till yngre målgrupper.

Ansvaret ligger hos den som begår självmord, skrev jag ovan. Det står jag fast vid. Dock ska vi komma ihåg att all kunskap är kollektiv kunskap. Vad någon vet, kan, beslutar och utför är ett resultat av den miljö personen levt i. Därför behöver vi uppfostra ansvarstagande individer. Inte tråkiga byråkrater alltså, utan sådana som kan känna sig säkra i sig själva, har respekt för sig själv och andra, samt förstår vad orsak och verkan faktiskt innebär. Orsak och verkan för såväl sig själv som andra, genom såväl sina egna som andras handlingar.

Min direkta tanke till ett första, viktigt steg är i alla fall att introducera filosofi/”livskunskap” redan i högstadiet. Det behövs. Jag vill dra igång denna debatt. Nu. Det behövs.