Tag Archives: skatt

MMN-o snurrar valkompassen

För de som inte vet så ställer jag upp i riksdag-, landsting och kommunval för Piratpartiet. Jag är en stark förespråkare av personval, för att man ska veta vad och vem man röstar på. Därför är jag öppen med mina personliga politiska åsikter utöver de relaterade till Piratpartiets agenda.

Följande är mitt resultat, steg för steg, när jag gjorde valkompass.se-testet. Frågorna som ställdes gick att besvara med 5 grader, från “Helt för” till “Helt emot” (nedan FF, F, N, E, EE) samt värdera med 3 grader huruvida det är en viktig fråga eller något man t.ex. ej är insatt i (nedan +, 0, –).

1. Nato-operationer

Gradering: E+

Beskrivning

Sverige ska delta i Nato-ledda militära operationer som exempelvis i Afghanistan

Sverige har ett nära samarbete med Nato, i första hand inom det individuella partnerskapsprogrammet (IPP). De viktigaste områdena är säkerhetssamarbete, krishantering, fredsbevarande samarbete och civil beredskapsplanering. Sverige har samarbetat med Nato i bland annat Kosovo och Afghanistan.

Kommentar

Jag anser att Sverige bör medverka i fredsbevarande projekt även om de leds av organisationer som Nato, vilkas operationer jag ej stöder. Däribland Afghanistan.

Dock skall Sverige inte acceptera att bli utnyttjade, vilket börjar vara läget nu, genom att vara ett av få länder som medverkar utan att pissa eget revir. Carl Bildt, utrikesministern, på sin föreläsning i Umeå under våren 2010 beskrev situationen i Afghanistan som att de inblandade nationerna inte kan samarbeta. T.ex. håller sig fransoserna för sig och tyskarna för sig – och det övergripande humanitära arbetet utförs av just Sverige. [quotation needed]

2. Global skatt

Gradering: EE+

Beskrivning

En global skatt ska motverka valutaspekulation

Ekonomiprofessorn och Nobelpristagaren James Tobin har föreslagit en skatt på valutatransaktioner för att minska spekulation och stabilisera valutasystemet. En sådan skatt kan också fungera som ett verktyg för att omfördela pengar från rika till fattiga länder.

Kommentar

Jag är inte emot av anledningen som står på sidan (“Skatten försämrar effektiviteten i ekonomin”). utan av anledningen att jag anser att dagens ekonomiska system är felaktigt. Jag relaterar inte alls till det sätt pengar betraktas, hanteras och diskuteras idag.

En global skatt är fel av anledningen att den aldrig kan administreras av en neutral, rättvis entitet – oavsett syfte. Se även min kommentar på fråga 5 om EMU-medlemskap.

3. Privat sjukvårdsförsäkring

Gradering: E+

Beskrivning

Privata sjukvårdsförsäkringar ska kunna komplettera den offentliga sjukvården

Antalet privata sjukvårdsförsäkringar ökade i början av 2000-talet som en följd av problem i vården. Utvecklingen speglar ökade förväntningar hos många företag och privatpersoner. Man vill ha vård snabbt – även för enkla åkommor.

Kommentar

Jag godtar att privata kliniker finns, som kan prioritera annorlunda eller experimentera mer än statliga institutioner. Dock ska man absolut inte tjäna pengar på sjukvård eller någon annan samhällstjänst som är en grundläggande självklarhet att det bör finansieras gemensamt. Jag är även en stark motståndare till upplösningen av apoteksmonopolet.

Privat sjukvårdsförsäkring innebär att ett företag, som är helt slutet för offentlighetens granskning, drivs av marknaden för att erbjuda tjänster. Marknadsföring är dåligt för människors hälsa, inte tvärtom.

4. Gratis museum

Gradering: FF+

Beskrivning

Statliga museer ska ha fri entré

Den fria entrén vid statliga museer, som infördes den 1 januari 2005, blev ekonomiskt och publikt en av de mer omfattande kulturpolitiska reformerna under senare år. Studier visar att reformen kom att öppna museer för nya besökare.

Kommentar

Gratis museum är jättebra. Jag är en stark förespråkare av fri information och kultur och museum uppfyller åtminstone tillgänglighetskravet. Alla är välkomna, de museum jag tagit del av har varit varierande och informativa. Det är oerhört viktigt för samhället, fortbildningen och allmänkunskapen att alla har samma rätt till kultur och kunskap.

5. Euro

Gradering: EE+

Beskrivning

Sverige ska snarast införa euro

Vid folkomröstningen 2003 röstade en klar majoritet nej till att införa EU:s gemensamma valuta euro. I dag har närmare hälften av EU:s medlemsstater Euron som valuta.

Kommentar

Enhetlig ekonomi fungerar inte väl på stor skala, varken global eller europeisk. Vi bör behålla valutor och skatter till en nationell nivå. Att föra över pengar mellan länder sköts tillräckligt väl med avtal motsvarande vad som använts fram tills nu.

Jag anser dessutom att det är ett gränsfall att t.ex. USA eller Ryssland ens bör vara sammanhållande nationer. De är för stora för sitt eget bästa, bland annat på grund av makroekonomiska skäl. Sammanhållningen lider i respektive nation och kräver nationalism samtidigt som det gynnar för korruption.

6. Vargjakt

Gradering: EE+

Beskrivning

Licensjakt på varg ska tillåtas

Riksdagen har godkänt en vargstam på totalt 210 vargar i Sverige. Naturvårdsverket tillät licensjakt på 27 vargar i Dalarnas, Gävleborgs, Västra Götalands, Värmlands och Örebro län från den 2 januari 2010 i syfte att få ner antalet vargar.

Kommentar

Min övertygelse är att “hotet” från större vargstam än 210 stycken är överdrivet. De enstaka vargar som beter sig dåligt gör detta bl.a. på grund av att deras familjer upplöses för tidigt genom just jakt. “Problemen” är orsakade av människans hantering av stammen. Licensjakt på varg är helt fel, ett alternativ är att istället söva och omhänderta.

Vargar orsakar inte problem för varken bönder eller samer eller vilka som nu klagar. Kom igen, det tillåts endast 210 stycken i hela Sverige. Även om de vore blodtörstiga galningar har väl en vanlig bondgård fler får än vad hela länet har vargar. Då kan de inte göra särskilt stor skada.

7. Värnskatten [ska avskaffas]

Gradering: EE+

Beskrivning

Värnskatten ska avskaffas

Som en del av de offentliga finansernas sanering infördes 1995 en särskild värnskatt, som innebar att den statliga skatten höjdes för högavlönade. Värnskatten avskaffades 1999, men ersattes direkt av en ny extra statlig inkomstskatt på fem procent, kallad den nya värnskatten.

Kommentar

Jag har inget emot hög beskattning på exceptionellt hög lön. Även de som kallas “lågavlönade” idag har mer pengar än vad de behöver, förutsatt att de hanterar dem förnuftigt. Till och med arbetslösa har för mycket pengar ofta, eller åtminstone är ofta oförtjänta eventuella bidrag de tar.

Med detta sagt är jag osäker på nivåerna för just den beskattning som nämns. Men i princip har jag inget emot att någon som redan “tjänar en massa” bara “tjänar en hel del”.

8. Könskvotering

Gradering: EE+

Beskrivning

Det behövs en lag om kvotering i bolagsstyrelser

Sverige är ett av världens mest jämställda länder, men fortfarande är det betydligt vanligare med män än kvinnor i företagens bolagsstyrelser. Åtta av tio ledamöter i bolagsstyrelser är män. I Norge finns en lag om att 40 procent av ledamöterna ska vara kvinnor.

Kommentar

Det är inte av anledningen att politiker inte ska reglera “hur företag rekryterar ledande personer” som jag är emot. Det har inget med företagen och hur de drivs att göra.

Sverige är oerhört jämställt mellan kön, sexuell läggning, etnicitet och whatever. Vi bör istället för yttre egenskaper se till människors handlingskapacitet. Det är möjligheten att göra som bör beaktas. Uppmuntras detta hos hela i befolkningen kommer vi att få den önskade mångfalden i såväl bolagsstyrelser som riksdag som ideella föreningars medlemsregister.

9. FRA

Gradering: FF+

Beskrivning

FRA:s signalspaning på kabelburen trafik ska inte tillåtas

Försvarets Radioanstalt (FRA) har sedan 2009 rätt att bedriva signalspaning på all kabelburen trafik som passerar Sveriges gränser. Det gäller både telefon- och internettrafik.

Kommentar

Att massövervaka, vilket det är att kopiera samt analysera så gott som hela Sveriges kabeltrafik, löser varken terrorism eller brott. Det skapar ett osunt samhällsklimat där samtliga individer betraktas skyldiga och således får sin privata kommunikation automatiskt undersökt.

10. Invandring

Gradering: F+

Beskrivning

Invandringen berikar Sverige

Efter andra världskriget ökade arbetskraftsinvandringen till Sverige för att nå sin topp i slutet av 1960-talet. Sedan dess dominerar familje-, anhörig- och asylinvandring. En av fem svenskar har idag invandrarbakgrund.

Kommentar

Jag anser att Sverige bör fortsätta ta emot flyktingar i den takt vi gör nu. Dock måste hanteringen ses över och man ska definitivt se till att inrätta bostäder och utbildningar för dessa individer i vad som annars betraktas som “svenska områden”. Människor kan inte tas om hand ifall vi skapar samhällsklyftor i form av geografisk avskärning.

Ett absolut krav från min sida är att Sverige ställer högre krav på andra länder att ta emot flyktingar. Antalet som flyr behöver inte öka – vilket gör att andra länder med lätthet kan ta över lite av den initiala samhällskostnad som just nu huvudsakligen Sverige drabbas av med sina öppna armar. Om vi ändå är med i EU så ska vi använda det kontaktnätet.

11. Las för unga [ska försvagas]

Gradering: EE+

Beskrivning

Fler unga kan få jobb om las ändras och regeln sist in först ut stryks

En av fyra under 25 år var arbetslös under 2009 enligt Sveriges officiella arbetsmarknadsstatistik. Nuvarande turordningsregler i lagen om anställningsskydd (las) säger “sist in, först ut”. Småföretag med färre än tio anställda har rätt att göra undantag för två personer.

Kommentar

Jag är en motståndare till stora företag. Det kan gott göras ändringar i Las som t.ex. möjliggör för fler än två personers undantag, eller för den delen öka gränsen för vad som definierar ett småföretag. Företag större än 50 personer tenderar dock att resultera i dålig kontakt mellan chefsfötter och jord, så att säga.

Jag anser att Las inte är orsaken till arbetslösheten bland ungdomar. Jag anser heller inte att arbetslösheten bland ungdomar skulle vara ett problem. Vi ungdomar bör hellre erbjudas trainee-möjligheter eller motsvarande, vilket både gynnar kompetens och ger en fot in på jobbmarknaden.

Att stryka “först in, sist ut”-regeln skulle möjliggöra för företag att kicka erfarna, väletablerade anställda som vågar stå för sin sak. Någon som varit anställd längre tid är mer sannolik att ryta till vid felaktig behandling än någon som tippar på tårna och är orolig att få sparken.

12. Föräldraförsäkring

Gradering: E0

Beskrivning

Individualiserad föräldraförsäkring ökar jämställdheten

Kvinnor stannar oftare än män hemma för att ta hand om familjens små barn. Den stora majoriteten män tar bara ut de öronmärkta pappamånaderna, medan en tredjedel inte tar ut någon föräldraledighet alls.

Kommentar

Grejen med individualiserad föräldraförsäkring är att man litegrann hackar upp upp synen på “en familj”. Att beskrivningen fokuserar på en kärnfamilj med en mamma och en pappa – skilda kön alltså – lämnar jag åt sidan här då jag inte vet hur föräldraförsäkring gäller t.ex. homosexuella par. Individualisering ämnar i vart fall att peka föräldrarna i riktning mot att dela upp tiden med barnet “bättre” sinsemellan.

Jag är svagt emot en förändring här eftersom jag anser att de som skaffar barn i första början rimligen ska kunna anses ha en god, jämställd relation. Annars är det antingen ingen annans affärer hur det delas upp, alternativt ett fall för sociala.

Ett gott argument till att inte individualisera är att barnahavandet t.ex. är mer påfrestande för endera partner. Vilket gör att denne förtjänar att ta ut mer ledighet. Alternativt att livssituationen i övrigt inte lämpar sig för att t.ex. dela precis 50/50.

13. Hushållsnära tjänster [ska ej kunna dras av]

Gradering: FF+

Beskrivning

Avdraget för hushållsnära tjänster ska avskaffas

Avdraget för hushållsnära tjänster, av kritikerna kallade “pigjobb”, minskar skatten motsvarande 50 procent av arbetskostnaden, dock med högst 50 000 kronor under ett beskattningsår. Tjänsterna kan gälla till exempel städning, barnpassning och lättare trädgårdsarbete.

Kommentar

Min övertygelse är att hemarbete ska man kunna klara av själv som frisk medborgare. Vare sig man har hög eller låg lön, stressigt jobb, barn eller whatever. Finns det fysiska skäl till att man har svårigheter med dessa är det exempelvis Försäkringskassan man bör snacka med, eller så kanske man kan se över t.ex. pensionärers situationer.

Som grundlinje anser jag att varken lathet eller felprioriteringar ska ge fördelar. Och det handlar om antingen lathet eller felprioriteringar om man inte kan hålla en hygienisk hushållsnära miljö. Eller överpedantisk syn på hygien, förvisso. Det är också möjligt.

14. Nedladdning

Gradering: EE+

Beskrivning

Det ska vara förbjudet att för eget bruk fritt ladda ner upphovsrättsskyddat material från Internet

Internets utveckling innebär att piratkopieringen ökar och att det är enklare och billigare att hitta, ladda ner och dela exempelvis film och musik . En stor del av materialet som fildelas är upphovsrättsskyddat och görs tillgängligt utom upphovsrättsägarens kontroll och utan ersättning till denne.

Kommentar

Jag är en stark förespråkare av fildelning – både piratkopiering och lagmässigt tillåten sådan. Mest förespråkar jag dock fri mjukvara, fritt licensierad kultur och dylikt. Den typen av information drabbas negativt av en restriktiv upphovsrätt, vilket är varför jag vill avkriminalisera vad som idag upphovsrättsintrång.

En normalisering mot accepterad fildelning är det enda sätt vi kan skapa en kreativ, utvecklande kultur miljö i Sverige. Ska man vara rädd för att bryta mot lagen så fort man nyttjar ett verk för något projekt stryper man många kreativa uttryck. Jag förespråkar Creative Commons-licensiering (by-sa) som grund för framtida upphovsrättslagstiftning.

15. Sjukförsäkring

Gradering: FF+

Beskrivning

Sjukförsäkringen ska vara tidsbegränsad

En tidsgräns har införts i sjukförsäkringen som innebär att efter 2,5 år med sjukpenning följer arbetslivsinriktad rehabilitering i 3 månader, innan man åter kan ansöka om en ny period med sjukpenning. Undantag gäller för allvarligt sjuka, personer med permanent nedsatt arbetsförmåga, personer som riskerar allvarligt försämring av sin sjukdom eller som får omfattade vård.

Kommentar

Vi har en stark, flexibel offentlig sektor i Sverige. Personer med “nedsatt arbetsförmåga” kan ofta t.ex. ta ett kommunalt jobb för att tjäna samhället nytta och på så vis berättiga en inkomst. Jag är för en tidsbegränsad sjukförsäkring, med nämnda undantag, eftersom jag anser att alla kan göra nytta på ett eller annat vis.

Förmodligen kommer privat sektor inte att önska dessa arbetare, vilket jag i sig anser är ett problem. Dock ser jag hellre jobb i offentlig sektor än t.ex. subventionerade privata arbetsplatser. Detta grundar sig i teorier kring hur offentlig sektor ej egentligen bör hantera pengar för att avlöna arbetstagare [i samtliga fall].

16. Betyg [i årskurs sex]

Gradering: F+

Beskrivning

Betyg i årskurs sex behövs

Enligt ett regeringsförslag ska eleverna få betyg från årskurs sex. I dag ges betyg först i årskurs åtta.

Kommentar

Jag är för betyg från årskurs 7, inte 6. Detta eftersom det passar bättre med övergången till högstadiet. Årskurs 6 får gärna tillämpa omdömen för att bedöma ifall en elev är lämpad att börja högstadiet, men inte i form av betyg.

I övrigt är jag högst kritiskt inställd till betyg, men anser dem vara ett nödvändigt ont. Så länge subjektiva/missvisande uppgifter, såsom “uppförande” eller skolk, hamnar i betygspapperen är jag okej med dagens former. Även om jag gärna ser en höjd, eller striktare kanske, gräns för “Godkänt”.

17. Grön skatteväxling

Gradering: FF+

Beskrivning

Gröna skatter behövs för att förbättra miljön

Grundidén med grön skatteväxling är att höja skatter på miljöfarlig verksamhet och att använda intäkterna till att sänka skatter på framför allt arbete. Skatteväxlingen 2001-2006 innebar en höjning av skatt på främst koldioxid och energi med 16,7 miljarder kronor.

Kommentar

Jag är för en grön skatteväxling genom höjd skatt på miljöfarlig verksamhet. Dock är jag oerhört less på snacket om “koldioxid”, eftersom det finns mycket annat som är mycket värre och akut för jordens hälsa att tänka på. Dagens miljöpolitik är alldeles för populistisk.

Dock vill jag helst inte att intäkterna på skatteväxlingen ska sänka skatter på t.ex. arbete. Hellre att man spenderar dem på investering i förnybar teknik, forskning kring förnybar teknik (där resultatet blir fritt licensierat) och inte t.ex. “miljöbilar” och annat hittepå.

18. Alkoholmonopolet [ska avskaffas]

Gradering: EE+

Beskrivning

Alkoholmonopolet ska avskaffas

Som medlem i EU har Sverige tvingats ändra reglerna för import av alkohol, däremot har monopolet och Systembolaget kunnat behållas.

Kommentar

Jag är för en restriktiv alkoholpolitik. Alla som passerat ett vuxendagis på fredag kväll, gärna kring fotbolls-VM, bör rimligen hålla med mig.

19. Förmögenhetsskatten [ska återinföras]

Gradering: E+

Beskrivning

Förmögenhetsskatten ska återinföras

Den förmögenhetsskatt som avskaffades 2007 togs ut av privatpersoner, vissa stiftelser och ideella föreningar. Som förmögenhet räknades värdet av tillhörigheter såsom sparande, fastigheter och fordon. Skatten var 1,5 procent av den del som översteg 1,5 miljoner kronor (ensamstående), och 3 miljoner (gifta).

Kommentar

Jag anser att skatter bör tas ut från inkomst, inte egendom. T.ex. bör man betala skatt på eventuell ränta på denna förmögenhet, dock inte förmögenheten i sig.

Detta är ett ämne jag gärna diskuterar djupare. För närvarande är min åsikt som ovan.

20. Friskolor [ska begränsas i antal]

Gradering: E+

Beskrivning

Det behövs en lag som begränsar antalet friskolor

Sedan början av 1990-talet har antalet friskolor ökat kraftigt och det finns nu närmare 4 000 skolor inklusive förskolorna. Ungefär tio procent av alla elever går i friskolor, vilket motsvarar drygt 150 000 elever.

Kommentar

Friskolor kan vara bra. De är fräschare, ger utmaning till kommunala skolor och spelar en viss roll i varierande pedagogik t.ex. Dock anser jag att – precis som med vård – man inte ska tjäna pengar på utbildning och skola. En friskola i form av privat bolag innebär dessutom begränsad insyn i administration. En skola ska vara transparent.

Friskolor är dock för slutna, ofta populistiska och mindre kapabla/intresserade av att hjälpa t.ex. elever med särskilda behov. Detta är fruktansvärt dåligt och jag anser alltså att antalet friskolor – som de är idag – bör begränsas. Dock bör detta vara upp till respektive kommuns fullmäktige att besluta om, inte riksdagen.

21. Inkomstskatten [ska sänkas]

Gradering: EE+

Beskrivning

“Inkomstskatten ska sänkas ytterligare”

Inkomstskatten har sänkts i fyra olika omgångar sedan 2006. För en metallarbetare eller ett vårdbiträde motsvarar dessa sänkningar cirka 1 500 kronor i månaden. Även höginkomsttagare har fått skattesänkningar. Endast förvärvsarbetare kan utnyttja jobbavdraget. Pensionärer och personer som har a-kassa, sjukersättning, föräldraersättning och så vidare, omfattas inte.

Kommentar

Inkomstskatt är bra. Vi har ett acceptabelt skattetryck i Sverige som ger oss oerhörda fördelar mot andra länder när det gäller vård, skola, omsorg och andra samhälleliga nödvändigheter.

Vi kan givetvis alltid effektivisera statliga välfärdskostnader men vi bör ej sänka inkomstskatten.

22. Turkiet och EU

Gradering: EE+

Beskrivning

Turkiet bör bli medlem i EU

EU och Turkiet har en tullunion och Turkiet är ett kandidatland som förhandlar om medlemskap. Turkiet uppfyller ännu inte kriterierna för demokrati och marknadsekonomi. Andra centrala frågor är bristen på mänskliga rättigheter och Cyperns självständighet.

Kommentar

Turkiet utövar lagar som innebär brott mot mänskliga rättigheter. De censurerar, diskriminerar och inte minst stenar. Dessutom behöver inte EU makt över fler nationer enligt min åsikt, utan snarare färre.

Jag är i allmänhet emot Europeiska Unionen ö.h.t. och anser att Turkiet varken platsar i ett demokratiskt samarbete – om de inte grundligen ändrar sitt styre.

23. Uranbrytning

Gradering: EE+

Beskrivning

Uranbrytning ska tillåtas i Sverige

Uran är ett grundämne, en mycket tung metall, som används som bränsle i våra kärnreaktorer. Sverige har stora mängder uran i berggrunden. Uranbrytning är formellt inte förbjuden, men lokala veton har stoppat brytningen sedan 1970-talet.

Kommentar

Kärnkraften bör redan ha varit avskaffad 2010, med alla argument som hör därtill. Vi ska inte uppmuntra den ytterligare. Så fort vi tillåter uranbrytning – eller ens prospektering – så är jobbet att avbryta och avveckla långt mycket svårare än dagens redan krångliga läge.

24. Sextimmarsdag

Gradering: F+

Beskrivning

Sextimmarsdag med bibehållen lön ska införas

Sedan 1919 har Sverige haft åtta timmars arbetsdag, vilket är den vanligaste modellen i Europa. I vissa länder har dock olika varianter av kortare arbetstid prövats. I Sverige har debatten om sextimmars arbetsdag pågått sedan 1970-talet.

Kommentar

Majoriteten jobb idag har effektiviserats så mycket i och med teknisk utveckling att vi utan vidare kan korta ner arbetsdagen med 25%, dvs 2 timmar. Eventuella extraåtgärder som behöver göras är att modifiera arbetsgivaravgifter i och med detta, för att t.ex. hantera fler anställda. Fast bibehållen lön står jag inte för.

Idag jobbar folk övertid, får familjeproblem och begränsade sociala nöjen på grund av långa, krävande arbetsdagar. Ett samhälle med mer fritid ger lyckligare, psykiskt mer hälsosamma individer som har lättare att orka med en aktiv, kreativ och mentalt utvecklande/tillfredställande fritid.

25. Monarkin

Gradering: FF+

Beskrivning

Monarkin ska avskaffas

Sverige är en av världens äldsta monarkier, men enligt grundlagen har inte innehavaren av tronen, som är landets statschef, någon politisk makt utan enbart ceremoniella uppgifter.

Kommentar

Det är synd om kungafamiljen. Släpp dem fria! Ska vi hjälpa barn som inte kunnat välja sina problemföräldrar så ska vi hjälpa barn vars framtid består av annan slags social förslutenhet. Historia är historia, vi behöver inte utsätta dessa människor som vi gör.

Fast egentligen är inte det min övertygelse. Jag tycker snarare att det är hemskt att vi använder oss av genetik för att besluta tronarvinge. Sådant gör man bara inte längre.

Resultat

  • 21.2% Feministiskt initiativ
  • 20.2% Miljöpartiet
  • 19.6% Vänsterpartiet
  • 19.2% Piratpartiet
  • 18.9% Socialdemokraterna
  • 18.1% Sverigedemokraterna
  • 16.3% Centerpartiet
  • 15.9% Kristdemokraterna
  • 14.8% Folkpartiet
  • 14.6% Moderaterna

Någonstans efter fråga 10 lade jag märke till hur samtliga partier började svänga för mig. Därefter var FI och PP i topp ganska stadigt, men växlande. Frågan är dessutom hur Piratpartiet rankades endast 19,2%, när PP inte tar ställning i nästan någon fråga. Eller betyder “mycket viktig” att de rankas ner då? Varför rankas t.ex. inte FI i praktiken bort då när jag är helt emot deras hjärtefråga könskvotering?

Nä, det här testet sög. Slutsatsen jag drar i övrigt är att jag inte håller med något paketpolitiskt parti. Som sagt.

(fast det är bättre än SvDs motsvarighet, där man bara kan välja 3 viktiga frågor…)

Kudos to gratis kollektivtrafik i Umeå

Som det nämns i Kreti och Pletis resa till Göteborg så finns det gratis kollektivtrafik och gratis kollektivtrafik. I alla förslag som väcks i kommunfullmäktige från socialister etc. om att göra kollektivresande kostnadsfritt för den enskilde resaren så handlar det om att sänka priset till 0 kronor.

Detta är givetvis konstigt nu när kollektivtrafiken är privatiserad i t.ex. Umeå. Gratis? Det kan det ju inte vara. Hemska tider!

Nämen då får man ju lösa det på ett mer indirekt sätt. Att ha en kostnad, men inte faktiskt vara så jävla nazi att man kräver betalt. T.ex. avskaffa kontrollanter, eller som i Luxemburg inte kolla alls efter en viss tid på dygnet. Har tyvärr ingen referens till detta och förstår inte varför jag inte skrev att det faktiskt var onödigt att betala efter 17:00 i Luxemburg under min tågluff.

Detta inlägg inspirerades  givetvis av att jag idag åkte gratis buss ner på stan. Det är sådant som uppskattas när man lämnat cykeln lämpliga 4km bort. Så att plinga med utgånget busskort, följt av icke-användbart kontantkort (kreditkort krävs) och inga pengar på mobilen för SMS-biljett = gratis resa. Länge leve kontantstoppet!

Fast egentligen är ju kontantstoppet helt jävla jättedumt och kommer inte alls att minska kriminalitet/rån. Om något så flyttas det bara – men det är ju ganska svårt att minska på något som är nätt och jämt icke-existerande. Men om nu bankerna vill få igenom sitt kontantlösa samhälle och ta betalt för att folk ska kunna betala – sure. Go ahead, ruin society!