Kritik av PPs Integritet-manifest (v2.0 RC1)

Här följer min kritik av den modifierade varianten av Piratpartiets Integritet-manifest för valet 2010 som framkommit efter diskussioner. Mycket bättre än originalet, men det finns fortfarande saker jag vill ändra.

Noteras bör att jag endast läst igenom och tagit bort allt jag finner brutalt fel. Det betyder att nytänkande, tillägg och övrigt fallit undan. Detta kanske har att göra med olika syn på piratpolitik mellan mig och styrelsen, men jag anser att nedanstående ej bör ha hamnat i manifestförslaget ö.h.t. under forumdiskussionerna.

Vad jag hastigt sett verkar det som att förslagen petas ihop av individer, snarare än att t.ex. varje paragraf eller delmoment röstas kring. Det senare vore en bättre metod vilket jag hoppas används framöver (eller att det bara kontrolleras mot principprogrammet…)

Bakgrund och problem

Denna rubrik tycker jag är helt okej nu.

PIRATPARTIETS LÖSNING

Piratpartiet kräver att samhället garanterar några grundläggande principer, som alla ska gälla i samma utsträckning på och utanför nätet. Lagar som FRA-lagen har i praktiken avskaffat grundläggande demokratiska rättigheter såsom brevhemligheten och källskyddet för elektronisk kommunikation.

 • Brevhemligheten ska återupprättas.
 • Rätten att inte vara övervakad av det offentliga om man inte står under konkret misstanke om allvarligt brott ska återupprättas.
 • Rättsstaten ska stärkas.
 • Yttrande-, åsikts- och informationsfrihet ska stärkas.
 • Källskyddet och rätten att vara anonym måste kunna garanteras.
 • Riksdagsledamöters suveränitet som folkvalda beslutsfattare ska stärkas.

Vore “riksdagsledamöters suveränitet” en piratpolitisk fråga tycker jag det borde finnas argument förtydligandes vad som menas. Jag förstår att man önskar att partipiskan inte ska vina som i FRA-debatten, men då tycker jag att PP inte själva ska ha den hårdaste partipiskan i politiken.

SAKFRÅGOR UNDER MANDATPERIODEN

PERSONLIG INTEGRITET

Polismetodutredningen avbryts och dess förslag avslås.

Polismetodutredningen innehåller inte endast Ipred-motsvarande utlämnanden av personuppgifter, right? Det ska ju dessutom inte vara möjligt att kräva ut uppgifter från leverantören för laglig verksamhet – vilket vi anser att fildelning kommer att vara för ickekommersiellt bruk.

Alla delar av gällande kabelspaning i FRA-lagen rivs upp. Den effektiva delen av FRA-lagen, Lagen om Elektronisk Kommunikation, 6 kap, § 19 a (som tvingar operatörer att lämna trafik till FRA), rivs upp omedelbart, dvs före den 1 januari 2011.

Det är kabelspaningen som är intressant. Inte vad FRA gör i övrigt. FRA-lagen innehåller vissa förbättringar och förtydlingar kring deras verksamhet – och det som behöver hindras är massdupliceringen och analysen av all kabelkommunikation.

Alla delar av IPRED rivs upp omgående. Möjligheten för rättighetsinnehavare att få ut abonnentidentiteter rivs upp omedelbart, dvs före den 1 januari 2011.

Samma här med tidsangivelser. Ipred behöver dessutom inte finnas i svensk lagstiftning.

FRAs specialversion av Personuppgiftslagen rivs upp.

Kabelspaningen är vad som är intressant att avskaffa. Personuppgiftslagen är frågan om den bör rivas upp egentligen. Argumentera gärna! Kom ihåg att väga in hur säkerhetspolitik och FRAs verksamhet fungerar.

Användning av personnummer begränsas i Personuppgiftslagen till att bara få hanteras av myndigheter och på myndigheters direkta uppdrag. Ingen ska behöva uppge sitt personnummer för att prenumerera på Kalle Anka.

Dumheter. Personnummer måste få hanteras av privata företag för t.ex. ordinarie avtal, fakturor och kundsystem. Huruvida detta är en norm eller ej har inget med Piratpartiets politik att göra. Vill man ha Kalle Anka anonymt kan man fildela tidningen om inte annat.

Personuppgiftslagen stärks så att identitetskontroll endast får ske för befogade ändamål. Slentrianmässiga identitetskontroller ska förbjudas. SJ:s tilltag att kräva legitimation för tågresor är ett uppenbart exempel. Persontransportbolag som tågföretag, buss- och flygbolag ska inte ha rätt att begära kräva legitimation för inrikes resor. SJs legitimation för tågresor är ett exempel på obefogad identitetskontroll som orsakar mer krångel än nytta. Rätten att röra sig anonymt i landet är grundläggande i en demokrati.

Dels vill jag påpeka formuleringsfel, dels tycker jag det blir missriktat. Identitetskontroll måste ju t.ex. kunna ske vid krogar etc, vilket kan te sig “slentrianmässigt”. Samt att detta – förutom att jag strykte det med – krockar med den föreslagna “användning av personnummer begränsas”-paragrafen.

Samhällsskadan av oproportionerliga säkerhetskontroller överstiger vida de skador som terrorister någonsin kan åstadkomma, och kontrollerna kan dessutom aldrig vara effektiva.

“Samhällsskadan” vill man gärna ha källa på. Handlar det om övergången till storebrorsamhälle, ekonomiskt eller vad? Det är ett fluffigt, onödigt stycke.

Juridiskt kön är ett sätt att göra onödig och kränkande åtskillnad på människor. Med avskaffad värnplikt och könsneutral äktenskapslagstiftning finns inte längre något behov av juridiskt kön. Konsekvenserna av att avskaffa konceptet ska utredas, med målsättningen att göra så.

Jag tycker det låter coolt som idé, men frågan är hur det skulle påverka andra områden. Tänk t.ex. idrottsammanhang. I vilket fall har detta inget med Piratpartiet att göra. Personers kön är inte ens en integritetsfråga. Då snackar vi snarare jämställdhet och/eller HBT-rättigheter. (se kommentarer)

INFORMATIONSFRIHET OCH ANDRA RÄTTIGHETER

Riksdag och regering deklarerar att förhandlingarna om Acta saknar all legitimitet, att de är resultatet av ett särintresses försök att åsidosätta den demokratiska lagstiftningsprocessen, att Sverige lämnar Acta-processen och drar tillbaka sin förhandlingsfullmakt från EU. Samtidigt deklareras att Sverige avser att hjälpa Indien med flera att stjälpa projektet i sin helhet.

Huruvida Sverige ska hjälpa “Indien med flera” stjälpa projektet tycker jag låter lite för barnsligt kort sagt. Vi ska tydligt ta avstånd, men stjälpa projektet innebär att påverka andra länders önskningar. Det är känsligt område och Piratpartiet i andra länder får i så fall ta hand om deras politiska övertygelser.

De föreslagna grundlagsändringarna om att införa s.k. tittförbud avslås. Detta är en oproportionerlig, ineffektiv och obefogad inskränkning i informationsfriheten.

Ovanstående bakas in i en del längre ner.

Riksdag och regering ska be om ursäkt till press och media för att ha infört lagar som ifarosatt källskyddet.

Hmm, det här låter bara barnsligt. Sedan tycker jag inte att press och media behöver ursäkter som så. Det är snarare hela svenska folket, som då är de potentiella källorna. Eller världen för den delen. Att deklarera källskydd som självklarhet (tidigare stycke) bör räcka.

Statens åtskiljande från kyrkan ska dras så långt att den inte kränker någons religionsfrihet. Ingen del av grundskolan får ha religiösa anknytningar propagera för endera religiös eller religionskritisk uppfattning så länge skolplikt råder: detta innebär att staten med våld tvingar någon till religiösa yttringar och är inte acceptabelt. Detta innebär ett förbud mot religiös påverkan (från skolan som sådan) i samtliga skolor.

Efter grundskolan kan man förutsätta att en elev har möjlighet att bestämma sin väg i livet på egen hand. Religiösa anknytningar är en konstig formulering, vilket betyder att t.ex. religionsundervisning skulle förbjudas. Samt så är “med våld” stämplat som nyliberalt pladder.

Riksdag och regering ska deklarera som sin mening att rätten att vara anonym i vardagen är en fundamental rättighet. Det gäller särskilt på Internet, där yttrande- och åsiktsfrihet är beroende av ett starkt anonymitetsskydd.

Riksdag och regering ska deklarera som sin mening att nätet inte är farligt, utan faktiskt är den säkraste tänkbara platsen att befinna sig på. Därför finns inte heller några behov av lagar som skyddar människor som befinner sig på nätet från kommunikation eller information.

Det gäller inte särskilt på internet. Vi skriver själva att internet och afk är lika viktiga när det gäller grundläggande medborgerliga rättigheter etc. Frågan är om anonymitet i vardagen är en rättighet dock, men jag kan godta ovanstående formulering.

Riksdag och regering ska deklarera som sin mening att ett fritt, öppet och anonymt internet är lika viktigt för samhället som elektricitet och rinnande vatten, och mer viktigt än telefoni och television. På sikt bör internet behandlas likadant som elektricitet och rinnande vatten, och vara tillgängligt överallt för samtliga, anonymt i lika stor utsträckning. Till en början kan detta lösas med öppna trådlösa nät med samma täckningsområde som gatubelysning.

Japp. Så är det. Och nej, inte för samtliga, anonymt. Det bör vara värderat lika som elektricitet och rinnande vatten. Att det skulle finnas ett öppet trådlöst nätverk med täckning som gatubelysning tycker jag är ett för budgetpåverkande projekt för att det ska passa Piratpartiet. Ens som förslag.

Det viktiga arbetet att bekämpa barnpornografin slår ibland över i ett angrepp mot det öppna samhället utan att för den skull vara särskilt effektivt. Detta sker från den felaktiga föreställningen att övergreppshandel sker öppet. Piratpartiet vänder sig mot dem som använder värnlösa barn som slagträn i en debatt som egentligen handlar om något annat.

Barn som utsätts för barnporr blir inte hjälpta av nuvarande lagstiftning. Tvärtom. Vi anser därför att dDefinitionen på barnpornografi ska återställas till att gälla dokumenterade övergrepp på barn som inte genomgått puberteten. Ingen ska behöva oroa sig för att bli dömd för det stigmatiserande barnpornografibrottet bara för att den innehaft naken- eller sexbilder, vilket har blivit fallet idag. Lagen ska ändras och förtydligas för att reflektera detta. All handel med dokumenterade övergrepp på barn som inte genomgått puberteten ska vara fortsatt kriminaliserad. Propositionen om tittförbud och de lagändringar som trädde i kraft den 1 juli 2010 ska rivas upp och de föreslagna grundlagsändringarna avslås.

De föreslagna grundlagsändringarna om att införa s.k. tittförbud avslås. Detta är en oproportionerlig, ineffektiv och obefogad inskränkning i informationsfriheten.

Formuleringen “på barn som inte genomgått puberteten” är inte ett återställande. Tidigare bedömdes bildernas innehåll efter tolkad mognad, vilket inte säger något om faktisk genomförd pubertetsprocess. Ovan har jag även skrivit in det som flyttades ovanför (“om att införa s.k. tittförbud avslås” etc.) bl.a. så det inte upprepas.

Journalistiskt skydd övergår från att ha varit redaktioner och människor (med utgivningsbevis) till att vara aktiviteten journalistik och samhällsgranskning, för att omfatta alla medborgarjournalister. Avgift för att omfattas av grundlagsskydd avskaffas.

“Det är knappt så att Aftonbladet borde omfattas av grundlagsskydd” som en vän sade. Privatpersoner ska inte få publicera kränkande bilder och förtala etc. utanför en redaktionell organisation. Avgiften för utgivningstillstånd ska definitivt inte tas bort eftersom det är en rätt låg avgift för ett mycket starkt skydd.

Det ska alltid (som i “alltid”) vara tillåtet att dokumentera det man ser eller upplever och att kommunicera sådan dokumentation, även i flera led. Det föreslagna fotograferingsförbudet avslås.

Det om fotograferingsförbud står redan tidigare.

Informationsinnehav avkriminaliseras i samtliga fall. Endast informationsdistribution kan vara straffbart, och då bara i mycket speciella fall där sekretessbelagda personuppgifter inte får spridas från myndighet/sjukhus/bank, eller då det rör nationens säkerhet.

Det om att endast distribution kan vara straffbart anser jag är rakt av felaktigt. Innehav av vissa uppgifter bör kunna vara straffbart. Dessutom motsäger detta tidigare paragraf (som jag strukit) om databasföring av personnummer etc.

Terrorlagstiftningen ska avskaffas. Riksdagen ska vara vaksam på lagstiftning som kan falla inom ramen för så kallad tankebrottslighet.

Vilken är “terrorlagstiftningen”? Ordet “tankebrottslighet” tycker jag inte borde användas. Stryk hela paragrafen.

TVÅNGSMEDEL

Lag om att tvinga misstänkta att betala för tvångsmedel som används mot dem själva rivs upp. Polisen har börjat kräva betalt för blodprover de tagit på misstänkta för drogpåverkan. Detta är inte värdigt en rättsstat. Ingen ska någonsin behöva betala för en utredning mot sig själv.

Jag tycker inte detta har med Piratpartiet att göra. Samt bör man behöva betala för en utredning mot sig själv om man döms skyldig, vilket man aldrig någonsin ska enligt stycket. Dessutom hittar jag inte diskussioner som påtalar detta, eller källa, såhär i nattliga googlandet. Gäller det verkligen att även oskyldiga som utretts måste betala för t.ex. drogtester? Då måste jag ha missat något stort. Om så är fallet är jag villig att avslå yrkandet.

RÄTTSSTATENS STÄRKANDE

Utdrag ur brottsregistret begränsas så att det bara kan visas på skärmen inne på relevant myndighets kontor för den medborgare som begär det, och aldrig kan fås ut för att visas för t.ex. potentiella arbetsgivare. I dagsläget har brottsregisterutdrag kommit att användas så att en människa som fullgjort sitt straff fortsätter att betraktas som en andra klassens medborgare i stället för den oskyldiga människa han eller hon är efter fullgjort straff. Det är inte förenligt med rättsprinciper.

Jag ser hellre en formulering som bekräftar fångvården som rehabilitering snarare än straff. Det är ju vad det ska vara, vilket är varför man bör betraktas oskyldig när man släpps fri. Som ovanstående stycke är formulerat är det missvisande och inte helt säkert överensstämmande med Piratpartiet. Det vore dock intressant med t.ex. förverkande av uppgifterna efter en viss tid.

Poliser får aldrig hindra laglig verksamhet. Även om den anses omoralisk eller till och med stötande är det enda kriterium som får finnas huruvida verksamhet är laglig eller inte.

Det får den väl inte idag heller. Eller är det inte reglerat väl nog? Jag anser i vart fall att problemet ligger i hur anmälningar mot poliser etc. hanteras. Det är där ett stort problem i rättssäkerheten ligger, vilket bör bemötas snarare än att bara uttala ovanstående påstående.

MYNDIGHETERS VERKSAMHET OCH ANSVARSUTKRÄVANDE

För det första borde rubriken ändras, pga vad jag vill stryka nedanför. Jag tar nämligen bort delen om ansvarskrävande.

En överdriven jakt på så kallat fusk ökar misstron mot staten och innebär en större förlust än de ekonomiska skadorna av sådant fusk. Regeringen skall därför skicka direktiv till samtliga myndigheter att reducera sökandet efter så kallade fuskare.

Detta har inget med Piratpartiet eller dess politik att göra.

Försvarets Radioanstalt (FRA) läggs ner och ersätts med ingenting alls. SÄPO och MUST får ta över de delar av FRAs verksamhet som de önskar och som inte bryter mot grundläggande rättsprinciper. Övriga delar av verksamheten läggs ner permanent. FRAs verksamhet i förfluten tid bör utredas för att se om lagbrott begåtts i verksamheten, och om så skett bör de ansvariga utredas av åklagarmyndigheten.

FRA är bra, men bör ej få pyssla med kabelspaning. Massavlyssningen av kabeltrafik är det enda dåliga med deras verksamhet. Skulle man flytta över verksamhet till MUST t.ex. är det ju bara att byta namn på samma verksamhet. Befintlig budget för SÄPO och MUST täcker nog inte de geniala matematiker och kryptoanalytiker som FRA besitter. Behåll Försvarets Radioanstalt!

KONSUMENTSKYDD

Bör tas bort med anledningen att det helt enkelt inte passar in i något manifest, eller Piratpartiets politik för den delen. Vi har dessutom redan lagar för konsumentskydd som täcker orimliga avtal (t.ex. EULAs som ingen rimligen kan läsa igenom).

POLITIK I EUROPA

Helt okej avsnitt.

23 thoughts on “Kritik av PPs Integritet-manifest (v2.0 RC1)”

 1. “FRA är bra, men bör ej få pyssla med kabelspaning.”

  Håller inte med. FRA som organisation har redan visat att den inte är att lita på, och den är för farlig för att motivera sin nytta. Målet måste vara att avskaffa den helt.

    1. Försvarets Radioanstalt levererar viktig omvärldsanalys till riksdag och regering. Det dåliga de har gjort finns reglerat i FRA-lagändringarna som inte rör kabelspaning etc. (vilket är hela argumentationen med “stärkt skydd för integriteten” som propolitiker talat om, men missat poängen med kabelspaning)

 2. “Sveriges riksdag ska deklarera att nyttjanden av sekretessbelagda biobanker varit ett misstag och att det aldrig ska ske igen.”

  Nyttjanden av vem för vilka syften?

 3. “Biobankslagen bör uttryckligen försvaras, snarare än att vi förstör nyttiga forskningsrelaterade databaser.”

  Det finns inget i stycket som säger att banken ska förstöras. Bara att ändamålsglidning ska hindras. Om människor lämnar blod i ett syfte så ska dom kunna känna sig trygga med att det bara används i just det specificerade syftet.

  “I vilket fall har detta inget med Piratpartiet att göra. Personers kön är inte ens en integritetsfråga. Då snackar vi snarare jämställdhet och/eller HBT-rättigheter.”

  Ja, och såvitt jag vet är Piratpartiet uttryckligen för HBT-rättigheter eftersom ingen ska diskrimineras pga av religion, ursprung, sexuell läggning osv. Håller dock med om att det kräver en konsekvensanalys.

  “Vilken är “terrorlagstiftningen”?”

  Jag tolkar det som att det är dom speciallagar riktade mot terrorism som kommit framför allt efter år 2001. Se bl a http://www.arbetaren.se/articles/inrikes20090204

  “Jag tycker inte detta har med Piratpartiet att göra. Samt bör man behöva betala för en utredning mot sig själv om man döms skyldig, vilket man aldrig någonsin ska enligt stycket.”

  Jag trodde man fick betala rättegångskostnader för motparten om man förlorar ett civilrättsligt mål, inte i straffrättsliga. Skulle Olof Palmes mördare åka dit så är det ju fullständigt orimliga summor man kommer upp i om personen ska betala hela utredningen. Jag har väldigt svårt att tro att man betar utredningen och sen får en försvarsadvokat gratis.. Se för övrigt http://futuriteter.blogg.se/2010/july/asks-sverige-det-nya-kina.html som handlar om urinproven.

  Angå fuskletandet: “Detta har inget med Piratpartiet eller dess politik att göra.”

  En av dom största anledningarna till att jag stödjer Piratpartiet, den övergripande anledningen till att jag inte vill ha mer övervakning och misstänkliggörande av människor är att jag vill värna om förtroendet för medmänniskorna. Därför stödjer jag PP:s kamp mot ökad övervakning som får människor att se pedofiler och terrorister i alla människor kring sig, och som tror att mängder av människor som går på bidrag fuskar etc. Se http://www.kurvigheter.se/klara/2010/08/03/hjartefraga-och-piratpartiets-manniskosyn/

  Av den kritik du framför i övrigt tycker jag en del är helt relevant och resten ställer jag mig neutral till.

  1. Gällande PKU-registret så har du ju helt rätt, min kommentar uppdaterades inte med nya förslagets version. Jag tar tillbaka det och ska återta yrkandet eftersom paragrafen i skrivande punkt faktiskt är ganska okej:

   Det ska utredas hur man i lag kan förhindra att uppgifter som lämnats till forskningsregister används till andra syften. Detta gäller tex PKU-registret, vars innehåll använts i polisutredningar trots att uppgifterna lämnats i syfte att underlätta medicinsk forskning. Om detta inte kan säkerställas kommer annars viljan att delta i sådana studier att äventyras till nackdel för forskningen.

   I övrigt tycker jag att Piratpartiet bör hålla sin sakpolitik krings könsneutralitet lågmäld. Precis som att vi inte skriver “Piratpartiet tycker att skatt är en nödvändighet”, trots att majoriteten lär tycka så, bör vi ej skriva att “juridiskt kön ska upplösas” (typ). Det kan orsaka missförstånd, tappat fokus och innebära förlorade röster från folk som misstycker.

  2. Nandi: är allt av “terrorlagstiftningen” verkligen dåligt dock? Det är ett mycket vitt begrepp och deklarationerna av rättigheter och minskad säkerhetshysteri bör vara tillräckliga om man vill ha med de önskningarna i manifestet.

   1. Jag citerar ut Principprogrammet:

    “Piratpartiet tar ställning mot särskild behandling av terroristbrott i lag. De straffskalor och brottsrubriceringar som redan finns för handlingar som skadar eller hotar svenska medborgare eller deras egendom är tillräckliga. Terroristlagstiftningen som finns idag sätter rättssäkerheten ur spel och riskerar att i sin förlängning användas som repressivt medel mot immigranter eller oliktänkande.”

    Såvitt jag vet så behövs inte särskilt lagstiftning mot terroristbrott. Upplys mig om jag har fel.

    1. Med stöd av principprogrammet så bör det alltså röstas igenom, det köper jag.

     Jag är bara osäker på vad det faktiskt innebär och skulle uppskatta om den som skrev stycket definierar lite bättre :)

 4. Vi måste nå konsensus och inte bara gå efter vad enskilda medlemmar tycker. Visst du tycker att en hel del är fel, som andra tycker är helt rätt. Och det finns säkert tvärtom också. Då måste det bli det som dom flesta ställer sig bakom gälla även fast det är mot dina värderingar och principer.

 5. Vad gäller juridiskt kön, så är det en uppgift som lagras i många dataregister om oss. Om detta är en onödig datapost bör den av integritetsskäl inte finnas med. Om vi tar bort det juridiska könet finns det inget legitimt skäl att lagra sådan information längre, och som en bonus (ev. utanför PPs domäner) blir det svårare att särbehandla människor p.g.a. kön.

  Mot detta bör vägas att andra partier börjat svamla om att införa fler juridiska kön och därmed öppna upp för mer könsdiskriminering genom att lagra och använda mer detaljerad information om oss.

  Jag tycker nog att juridiskt kön har tillräckligt stark bäring på integriteten för att få vara med i valmanifestet.

  Om det sedan är så att det saknas skrivelser om detta i principprogrammet så kan jag acceptera att det inte kommer med i valmanifestet för att det är för nytt. Men om det ska anses falla utanför ramen för piratpolitik vill jag nog höra fler och bättre argument först.

  1. Det kanske bara är jag men ens kön, biologiskt eller mentalt, brukar vara ganska påtagligt oavsett vad det står i register. Särbehandlar man folk så kommer det vara folk man har direkt eller indirekt kontakt med – då spelar det ingen roll vad det står på ett papper. Då är det ifall man är en sådan som diskriminerar pga fördomar eller whatever som utgör skillnaden.

   Jag ser inget problem – precis som min kritik mot personuppgiftshanteringen – att hantera dessa uppgifter. Det finns redan lagar kring att databasföra personuppgifter och Datainspektionen gör ett bra jobb i att bevaka dessa.

   1. “ens kön, biologiskt eller mentalt, brukar vara ganska påtagligt”

    Kan jag inte hålla med om

    “Särbehandlar man folk så kommer det vara folk man har direkt eller indirekt kontakt med”

    Fast problemet vi försöker bekämpa är väl integritetskränkande användande av data, hur folk beter sig mot varandra afk är väl inte piratpolitik?

    Och om vi inte är rädda att data om kön ska missbrukas, behöver vi väl inte vara rädda att annat data ska missbrukas heller?

 6. Det är väldigt många föreslagna ändringar i ett enda långt stycke. Om du menar allvar och står bakom varenda rad du skrivit så tycker jag att du borde ha gjort en anstängning och delat upp det i flera postningar för att underlätta diskussion kring enskiljda stycken. Eller varför inte tagit detta direkt till PPs forum där det hör hemma?

  När jag skummar textmassan så får jag faktiskt en känsla av att du letar fel. Du har haft en ton som är väldigt bitter och anti i ett flertal tidigare postningar och jag undrar om det inte är så att du tar i lite extra här bara för att påvisa fel och brister så mycket som möjligt snarare än att försöka vara konstruktiv. Rannsaka dig själv! Tar du ut din ilska här eller är det genuin och ärlig kritik som vi ser?

  Du verkar också glömma att detta är ett valmanifest vilket är lite av ett propagandadokument, designat för att locka till sig röster, till skillnad från ett juridiskt dokument där formuleringarna måste vara etthundra procent korrekta och otvetydiga.

  1. Jag har postat det på PPs forum där det hör hemma.

   Jag bidrar med mina förslag för att få kritik på dem, precis som att jag kritiserar det existerande förslaget. Det är så nya formuleringar uppnås.

   Tack för den felaktiga kritiken /Mr. Besserwisser

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *