Kritik av PP-manifest: Integritet

Här följer min kritik av Piratpartiets Integritet-manifest för valet 2010, vilket jag tidigare påtalat är, rent krasst, dåligt.

Update 2010-08-10 06.00: Nedanstående finns för att bevara min kritik av manifestet i sin helhet. Jag rekommenderar dock diskussioner att föras på inlägget för release candidate-kritik. Stänger härmed av kommentar/pingback-funktion på detta inlägg.

Bakgrund och problem

Under de senaste två mandatperioderna har Sveriges riksdag steg för steg monterat ner medborgarnas integritet och rättssäkerhet. I och med FRA-lagen filtreras analyseras medborgarnas kommunikation, med IPRED-lagen fick privata bolag större befogenheter än polisen. Om Datalagringsdirektivet implementeras kommer alla medborgares kommunikation att registreras ännu hårdare och dessutom kommer deras position att registreras.

Ovan har jag bytt ut “filtreras” mot analyseras. Detta eftersom filtrering innebär filter, vilket kommunikationen i sig inte passerar. Den kopieras bara och kan inte påverkas – som typ Kinas nationella brandvägg, endast analyseras.

För varje år som går får vi fler och fler integritetskränkade lagar och lagförslag. Rättsstaten, grundläggande medborgarrätter och den personliga integriteten har monterats ned med en häpnadsväckande hastighet. Denna trend måste omedelbart vändas. Rättsstaten och de grundläggande fri- och rättigheterna ska snarast möjligt återställas i sin helhet och säkras mot framtida missbruk.

Denna formulering är bra och jag tycker den verkar acceptabel.

PIRATPARTIETS LÖSNING

Piratpartiet kräver några grundläggande principer:

Rätten att inte vara övervakad om man inte står under konkret misstanke om allvarligt brott ska återupprättas.

Rättsstaten ska återupprättas.
Yttrande-, åsikts- och informationsfrihet ska återupprättas.
Källskyddet måste kunna garanteras.

Samma grundläggande rättigheter ska alltså gälla på och utanför nätet. Detta inkluderar särskilt brevhemligheten, och rätten att vara anonym, och rätten att inte vara övervakad om man inte står under konkret misstanke för ett allvarligt brott.

Vi skriver om “rätten att inte vara övervakad” dubbelt. Samt lägger jag till “alltså” eftersom det blir en finare formulering.

Riksdagsledamöters suveränitet som folkvalda beslutsfattare ska stärkas.

Vore detta en piratpolitisk fråga tycker jag det borde finnas argument förtydligandes vad som menas. Jag förstår att man önskar att partipiskan inte ska vina som i FRA-debatten, men då tycker jag att PP inte själva ska ha den hårdaste partipiskan i politiken.

SAKFRÅGOR UNDER MANDATPERIODEN

PERSONLIG INTEGRITET

Riksdagen och regeringen ska deklarera att datalagringsdirektivet inte ska implementeras i Sverige, eftersom det strider mot Regeringsformen 2 kap 6 § och artikel 8.1 i Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna. Då det bryter mot fundamentala rättigheter har Sverige ingen skyldighet att införa direktivet. Detta ska också meddelas EUkommissionen (se Europa).

Språkliga ändringar. Mest för korrekthet och konsistens.

Polismetodutredningen avbryts och dess förslag avslås.

Polismetodutredningen innehåller inte endast Ipred-motsvarande utlämnanden av personuppgifter, right? Det ska ju dessutom inte vara möjligt att kräva ut uppgifter från leverantören för laglig verksamhet – vilket vi anser att fildelning kommer att vara för ickekommersiellt bruk.

Riksdag och regering ska deklarera som sin mening att ingen människa får sättas under integritetskränkande tvångsmedel som avlyssning eller övervakning utan att vara misstänkt för allvarliga brott. Regering utfärdar direktiv om detta till polismyndigheterna i väntan på lagändring.

Riksdag och regering ska deklarera som sin mening att samma fundamentala rättigheter gäller både på och av nätet, med betoning på integritetsskydd, post- och telehemlighet och budbärarimmunitet.

Godkänt.

Alla delar av FRA-lagen gällande kabelspaning rivs upp. Den effektiva delen av FRA-lagen, Lagen om Elektronisk Kommunikation, 6 kap, § 19 a (som tvingar operatörer att lämna trafik till FRA), rivs upp omedelbart, dvs före den 1 januari 2011 omgående.

Det är kabelspaningen som är intressant. Inte vad FRA gör i övrigt. Tidsangivelser känns allmänt krångligt, däremot ska det ju se till att göras så fort som möjligt förstås.

Alla delar av IPRED rivs upp omgående. Möjligheten för rättighetsinnehavare att få ut abonnentidentiteter rivs upp omedelbart, dvs före den 1 januari 2011.

Samma här med tidsangivelser. Ipred behöver dessutom inte finnas i svensk lagstiftning.

FRAs specialversion av Personuppgiftslagen rivs upp.

Kabelspaningen är vad som är intressant att avskaffa. Personuppgiftslagen är frågan om den bör rivas upp egentligen. Argumentera gärna! Kom ihåg att väga in hur säkerhetspolitik och FRAs verksamhet fungerar.

Användning av personnummer begränsas i Personuppgiftslagen till att bara få hanteras av myndigheter och på myndigheters direkta uppdrag. Ingen ska behöva uppge sitt personnummer för att prenumerera på Kalle Anka.

Nej. Dumheter. Personnummer måste få hanteras av privata företag för t.ex. ordinarie avtal, fakturor och kundsystem. Huruvida detta är en norm eller ej har inget med Piratpartiets politik att göra. Vill man ha Kalle Anka anonymt kan man fildela tidningen om inte annat.

Personuppgiftslagen stärks så att identitetskontroll endast får ske för befogade ändamål. Slentrianmässiga identitetskontroller ska förbjudas. SJ:s tilltag att kräva legitimation för tågresor är ett uppenbart exempel. Persontransportbolag som tågföretag, buss- och flygbolag ska inte ha rätt att begära kräva legitimation för inrikes resor. SJs legitimation för tågresor är ett exempel på obefogad identitetskontroll som orsakar mer krångel än nytta. Rätten att röra sig anonymt i landet är grundläggande i en demokrati.

Dels vill jag påpeka formuleringsfel, dels tycker jag det blir missriktat. Identitetskontroll måste ju t.ex. kunna ske vid krogar etc, vilket kan te sig “slentrianmässigt”. Samt att detta – förutom att jag strykte det med – krockar med den föreslagna “användning av personnummer begränsas”-paragrafen.

Säkerhetskontrollen för inrikes flygresor avskaffas utom för särskilt känsliga flygresor (när kungligheter eller statsråd flyger, till exempel). För utrikes resor ska Sverige agera för att avskaffa oproportinerliga säkerhetskontrollerna både i Sverige och Europa.

Samhällsskadan av oproportionerliga säkerhetskontroller överstiger vida de skador som terrorister någonsin kan åstadkomma, och kontrollerna kan dessutom aldrig vara effektiva.

Säkerhetskontroller bör ej avskaffas. De bör givetvis lättas på, men ovanstående formulering är helt missvisande. Jag stryker hellre än formulerar något halvdant.

Sveriges riksdag ska deklarera som sin mening att man inte har för avsikt att införa direktivet IPRED2 i svensk lagstiftning. Det bryter mot fundamentala rättigheter och Sverige har därför ingen skyldighet att införa direktivet.

Inga utvidgningar av övervakning, registrering eller användning av tvångsmedel ska införas under mandatperioden.

Det här funkar väl…

Det ska utredas om PKU-registret ska förstöras, då det drabbats av ändamålsglidning och dess potential för integritetsintrång blivit överhängande. Sveriges riksdag ska deklarera att nyttjanden av sekretessbelagda biobanker varit ett misstag och att det aldrig ska ske igen.

Biobankslagen bör försvaras, snarare än att vi förstör nyttiga forskningsrelaterade databaser.

Juridiskt kön är ett sätt att göra onödig och kränkande åtskillnad på människor. Med avskaffad värnplikt och könsneutral äktenskapslagstiftning finns inte längre något behov av juridiskt kön. Konsekvenserna av att avskaffa konceptet ska utredas, med målsättningen att göra så.

Jag tycker det låter coolt som idé, men frågan är hur det skulle påverka andra områden. Tänk t.ex. idrottsammanhang. I vilket fall har detta inget med Piratpartiet att göra, ens kön är inte en integritetsfråga. Då snackar vi snarare jämställdhet och/eller HBT-rättigheter.

INFORMATIONSFRIHET OCH ANDRA RÄTTIGHETER

Riksdag och regering deklarerar att förhandlingarna om Acta saknar all legitimitet, att de är resultatet av ett särintresses försök att åsidosätta den demokratiska lagstiftningsprocessen, att Sverige lämnar Acta-processen och drar tillbaka sin förhandlingsfullmakt från EU. Samtidigt deklareras att Sverige avser att hjälpa Indien med flera att stjälpa projektet i sin helhet.

Huruvida Sverige ska hjälpa “Indien med flera” stjälpa projektet tycker jag låter lite för barnsligt kort sagt. Vi ska tydligt ta avstånd, men stjälpa projektet innebär att påverka andra länders önskningar. Det är känsligt område och Piratpartiet i andra länder får i så fall ta hand om deras politiska övertygelser.

De föreslagna grundlagsändringarna om att införa s.k. tittförbud avslås. Detta är en oproportionerlig, ineffektiv och obefogad inskränkning i informationsfriheten.

Ovanstående bör flyttas till dit jag skrivit in det.

De föreslagna grundlagsändringarna om att införa vissa fotograferingsförbud avslås. Riksdagen ska deklarera att det alltid ska vara tillåtet att dokumentera det man själv observerar och upplever, och att kommunicera sådan dokumentation, även i flera led.

Det här vet jag inte om det är okej eller ej. Jag vet inte vad fotograferingsförbuden är. Jag förutsätter att folk vet vad de skriver om. Upplys mig gärna.

Riksdag och regering ska be om ursäkt till press och media för att ha infört lagar som ifarosatt källskyddet.

Hmm, det här låter bara barnsligt. Sedan tycker jag inte att press och media behöver ursäkter som så. Det är snarare hela svenska folket, som då är de potentiella källorna. Eller världen för den delen. Att deklarera källskydd som självklarhet (tidigare paragraf) bör räcka.

Statens åtskiljande från kyrkan ska dras så långt att den inte kränker någons religionsfrihet. Ingen del av grundskolan får ha religiösa anknytningar propagera för endera religiös eller religionskritisk uppfattning så länge skolplikt råder: detta innebär att staten med våld tvingar någon till religiösa yttringar och är inte acceptabelt. Detta innebär ett förbud mot religiös påverkan (från skolan som sådan) i samtliga skolor.

Efter grundskolan kan man förutsätta att en elev har möjlighet att bestämma sin väg i livet på egen hand. Religiösa anknytningar är en konstig formulering, vilket betyder att t.ex. religionsundervisning skulle förbjudas. Samt så är “med våld” stämplat som nyliberalt pladder.

Riksdag och regering ska deklarera som sin mening att rätten att vara anonym i vardagen är en fundamental rättighet. Det gäller särskilt på Internet, där yttrande- och åsiktsfrihet är beroende av ett starkt anonymitetsskydd.

Riksdag och regering ska deklarera som sin mening att nätet inte är farligt, utan faktiskt är den säkraste tänkbara platsen att befinna sig på. Därför finns inte heller några behov av lagar som skyddar människor som befinner sig på nätet från kommunikation eller information.

Det gäller inte särskilt på internet. Vi skriver själva att internet och afk är lika viktiga när det gäller grundläggande medborgerliga rättigheter etc. Frågan är om anonymitet är en rättighet dock, men jag kan godta ovanstående formulering.

Riksdag och regering ska deklarera som sin mening att ett fritt, öppet och anonymt internet är lika viktigt för samhället som elektricitet och rinnande vatten, och mer viktigt än telefoni och television. På sikt bör internet behandlas likadant som elektricitet och rinnande vatten, och vara tillgängligt överallt för samtliga, anonymt i lika stor utsträckning. Till en början kan detta lösas med öppna trådlösa nät med samma täckningsområde som gatubelysning.

Japp. Så är det. Och nej, inte för samtliga, anonymt. Det bör vara värderat lika som elektricitet och rinnande vatten.

Det viktiga arbetet att bekämpa barnpornografin slår ibland över i ett angrepp mot det öppna samhället utan att för den skull vara särskilt effektivt. Detta sker från den felaktiga föreställningen att övergreppshandel sker öppet. Piratpartiet vänder sig mot dem som använder värnlösa barn som slagträn i en debatt som egentligen handlar om något annat.

Barn som utsätts för barnporr blir inte hjälpta av nuvarande lagstiftning. Tvärtom. Vi anser därför att dDefinitionen på barnpornografi ska återställas till att gälla dokumenterade övergrepp på barn som inte genomgått puberteten. Ingen ska behöva oroa sig för att bli dömd för det stigmatiserande barnpornografibrottet bara för att den innehaft naken- eller sexbilder, vilket har blivit fallet idag. Lagen ska ändras och förtydligas för att reflektera detta. All handel med dokumenterade övergrepp på barn som inte genomgått puberteten ska vara fortsatt kriminaliserad. Propositionen om tittförbud och de lagändringar som trädde i kraft den 1 juli 2010 ska rivas upp och de föreslagna grundlagsändringarna avslås.

De föreslagna grundlagsändringarna om att införa s.k. tittförbud avslås. Detta är en oproportionerlig, ineffektiv och obefogad inskränkning i informationsfriheten.

Formuleringen “på barn som inte genomgått puberteten” är inte ett återställande. Tidigare bedömdes bildernas innehåll efter tolkad mognad, vilket inte säger något om faktisk genomförd pubertetsprocess. Ovan har jag även skrivit in det som flyttades ovanför (“om att införa s.k. tittförbud avslås” etc.) bl.a. så det inte upprepas.

Journalistiskt skydd övergår från att ha varit redaktioner och människor (med utgivningsbevis) till att vara aktiviteten journalistik och samhällsgranskning, för att omfatta alla medborgarjournalister. Avgift för att omfattas av grundlagsskydd avskaffas.

“Det är knappt så att Aftonbladet borde omfattas av grundlagsskydd” som en vän sade. Privatpersoner ska inte få publicera kränkande bilder och förtala etc. utanför en redaktionell organisation. Avgiften för utgivningstillstånd ska definitivt inte tas bort.

Det ska alltid (som i “alltid”) vara tillåtet att dokumentera det man ser eller upplever och att kommunicera sådan dokumentation, även i flera led. Det föreslagna fotograferingsförbudet avslås. Informationsinnehav avkriminaliseras i samtliga fall. Endast informationsdistribution kan vara straffbart, och då bara i mycket speciella fall där sekretessbelagda personuppgifter inte får spridas från myndighet/sjukhus/bank, eller då det rör nationens säkerhet.

Det om fotograferingsförbud står redan tidigare. Det om att endast distribution kan vara straffbart anser jag är rakt av felaktigt. Innehav av vissa uppgifter bör kunna vara straffbart. Dessutom motsäger detta tidigare paragraf (som jag strukit) om databasföring av personnummer etc.

Terrorlagstiftningen ska avskaffas. Riksdagen ska vara vaksam på lagstiftning som kan falla inom ramen för så kallad tankebrottslighet.

Vilken är “terrorlagstiftningen”? Ordet “tankebrottslighet” tycker jag inte borde användas. Stryk hela paragrafen.

TVÅNGSMEDEL

Lag om tvingande drogtester på människor yngre än 15 år rivs upp.

Helt rätt. Är man inte straffmyndig ska man inte tvingas eller misstänkas utan konkreta misstankar. Tvångsmedel vid konkreta misstankar finns redan lagfört i lagen om vård av unga vad jag vet.

Lag om att tvinga misstänkta att betala för tvångsmedel som används mot dem själva rivs upp.

Jag tycker inte att detta har med Piratpartiet att göra. Argumentera gärna.

Lagändringarna från propositionen 2002/03:74 (“Hemliga tvångsmedel…”) rivs upp. Dessa innebär bland annat att hemlig avlyssning och hemliga kameror får användas även mot personer som inte är misstänkta för brott. Straffvärdesventiler införs.

Lagändringarna från propositionen 2004/05:143 (“Överskottsinformation vid användning av hemliga tvångsmedel”) rivs upp. Dessa lagändringar innebar att integritetskränkande övervakningsdata får användas för lagföring av brott vars allvarsgrad inte motiverade övervakningen från början.

Lagändringarna från propositionen 2005/06:177 (“Åtgärder för att hindra vissa särskilt allvarliga brott”) rivs upp. Lagändringarna innebar att hemlig teleövervakning, teleavlyssning, kameraövervakning och postkontroll får användas mot person som inte är misstänkt för något.

Inget nämnvärt att invända.

Rättegångsbalken ändras så att datorer och elektroniska lagringsmedia får minst samma integritetsskydd som post- och teleförsändelse, och alltså inte får undersökas vid husrannsakan. Datorer och elektroniska lagringsmedia bör ha sådant skyddsvärde att de bara får undersökas för brottsrubriceringar, på vilka kortare fängelsestraff än två år inte kan följa, och bara vid konkret misstanke. Här ska integritetsintresset av vad en yngre människa typiskt har på sin dator väga tydligt tyngre än det brottsutredande intresset.

Jag vet inte ärligt talat hur det gäller med “inte får undersökas vid husrannsakan”, men är det så tycker jag att det är okej formulerat. Men vad är det där om “yngre människa”? Bah, åldersdiskriminering.

Det föreslagna tvångsmedlet Hemlig Dataavläsning (2005:38), som skulle ge polisväsendet realtidstillgång till innehållet i datorer och deras kringutrustning som kameror och mikrofon, förkastas med eftertryck av riksdag och regering.

Övriga delar av utredningen 2005:38 förkastas med eftertryck.

Jag har ingen aning vad övriga delar av utredningen 2005:38 är. Låter ju hemskt, men vad kom de fram till? Utredningen måste väl ha sagt något gällande integritet, är allt verkligen dåligt? Etc. etc.

RÄTTSSTATENS ÅTERSTÄLLANDE

Riksdagen ska deklarera följande principer som sin mening:

 • Sverige ska vara ett land där människor i regel inte behöver ha identitetshandlingar med sig i vardagen.
 • Man är alltid oskyldig till dess motsatsen bevisats i domstol.
 • Inget straff utmäts före kraftvunnen dom.
 • Inga grå- eller skamstraff får förekomma, bara de som är uttryckligen nedskrivna i lagen.
 • Ingen svarar för gärning man inte hade avsikt att utföra.
 • Alla har rätt att få reda på och bemöta en misstanke.
 • Ingen misstänkt ska tvingas betala för utredning mot sig själv.
 • Ingen misstänkt ska tvingas inkriminera sig själv.
 • Tidigare misstänkt men odömd som kränkts som en del av utredningen har rätt till ersättning för sakskada och integritetsskada i en storleksordning som ska avskräcka polismyndigheter från att kränka människor i onödig omfattning.
 • En människa som inte är misstänkt för brott ska aldrig stå under övervakning.
 • Ingen ska någonsin behöva bevisa sin oskuld.
 • En människa som fullgjort sitt straff är ånyo en oskyldig människa.

Jag har inget nämnvärt att invända mot. Det jag inte är säker på om jag håller med om eller ej kan jag inte säga att jag är särskilt insatt i.

Aktörer som regleras i Lag om regional alarmeringscentral (1981:1104) förbjuds att lämna ut identitetsuppgifter på uppringande. I rättegångsbalken förbjuds även rättsväsendet att begära ut sådana.

Ett bra förslag.

Utdrag ur brottsregistret begränsas så att det bara kan visas på skärmen inne på relevant myndighets kontor för den medborgare som begär det, och aldrig kan fås ut för att visas för t.ex. potentiella arbetsgivare. I dagsläget har brottsregisterutdrag kommit att användas så att en människa som fullgjort sitt straff fortsätter att betraktas som en andra klassens medborgare i stället för den oskyldiga människa han eller hon är efter fullgjort straff. Det är inte förenligt med rättsprinciper.

Jag ser hellre en formulering som bekräftar fångvården som rehabilitering snarare än straff. Det är ju vad det ska vara, vilket är varför man bör betraktas oskyldig när man släpps fri. Som ovanstående stycke är formulerat är det missvisande och inte helt säkert överensstämmande med Piratpartiet. Det vore dock intressant med t.ex. förverkande av uppgifterna efter en viss tid.

Rätten att besluta om integritetskränkande övervakning fråntas den utredande åklagaren och flyttas till en domare som ska tillgodose integritetsintresset hos den misstänkte.

…sure. Även om “som ska tillgodose integritetsintresset” egentligen är vad åklagaren bör göra. Så är det ju idag. Problemet är att ingen fälls – utredningarna läggs ju ner – på grund av ett självförsvarande polisväsende.

Poliser får aldrig hindra laglig verksamhet. Även om den anses omoralisk eller till och med stötande är det enda kriterium som får finnas huruvida verksamhet är laglig eller inte.

Det får den väl inte idag heller. Eller är det inte reglerat väl nog? Jag anser i vart fall att problemet ligger i hur anmälningar mot poliser etc. hanteras. Det är där ett stort problem i rättssäkerheten ligger, vilket bör bemötas snarare än att bara uttala ovanstående påstående.

MYNDIGHETERS VERKSAMHET OCH ANSVARSUTKRÄVANDE

Regeringen ska utfärda direktiv till Luftfartsverket att senast den 1 juli 2011 snarast erbjuda gratis, inloggningsfritt och obegränsat trådlöst internet på samtliga större flygplatser.

Detta vore ju bra och smidigt. Inloggningsfritt är dock ett helvete som administratör, samt är “obegränsat” en konstig term eftersom t.ex. bandbreddsbegränsning vore en klok sak på ett öppet, trådlöst flygplatsnätverk. Hellre ser jag att “ingen myndighet får […] medverka till censur”-grejen innebär att man ska ange som krav på nätet att inga hemsidor ska blockeras.

Regeringen ska utfärda direktiv vad gäller samtliga myndigheters internetanvändande. Följande tre två regler ska åtföljas undantagslöst och vara implementerade den 1 juli 2011:

 • Ingen myndighet får censurera eller medverka till censur av nätet, vare sig för sina anställda eller för allmänheten.
 • Ingen myndighet får upphandla ett censurerat nät när ett ocensurerat finns att köpa av en annan leverantör.
 • Ingen myndighet får göra någon som helst form av ingrepp i kommunikation mellan människor.

Det om ingrepp i kommunikation motsäger ju 2-års-fängelse-avlyssning t.ex. eller för den delen “kommunikation” i form av att grannar står ute och skriker mitt i natten till varandra medan andra försöker sova…

Regeringen skall skicka direktiv till samtliga myndigheter att reducera sökandet efter så kallade fuskare med minst 75%, och i stället utgå från att alla medborgare är hederliga och sanningsenliga. Det promillepris vi eventuellt får betala för fusk är värt att behandla alla medborgare med respekt — och dessutom kostar fuskjakten ofta mer än fuskförluster.

Detta har inget med Piratpartiets politik att göra.

Försvarets Radioanstalt (FRA) läggs ner och ersätts med ingenting alls. SÄPO och MUST får ta över de delar av FRAs verksamhet som de önskar och klarar inom sin befintliga budget och som inte bryter mot grundläggande rättsprinciper. Övriga delar av verksamheten läggs ner permanent. Ansvariga på FRA bör utredas för brott mot privatlivslagar.

FRA är bra, men bör ej få pyssla med kabelspaning. Det är det enda dåliga med dem. Skulle man flytta över verksamhet till MUST t.ex. är det ju bara att byta namn på samma verksamhet. Befintlig budget för SÄPO och MUST täcker nog inte de geniala matematiker och kryptoanalytiker som FRA besitter. Behåll Försvarets Radioanstalt!

KONSUMENTSKYDD

(Denna sektion passar egentligen inte under Integritet, men den passar ännu sämre under Kultur eller Kunskap, och är för liten för ett eget sjökort. Därför ligger den här.)

Ah, vad nice. Det där tar vi bort direkt. Detsamma gäller nedanstående paragrafer med anledningen att det helt enkelt inte passar in i något manifest, eller Piratpartiets politik för den delen. Vi har dessutom redan lagar för konsumentskydd som täcker orimliga avtal (t.ex. EULAs som ingen rimligen kan läsa igenom).

Idag räknas allt mer som licensiering snarare än köp. Detta leder till att företag genom avtalsvillkor och tekniska system inskränker konsumentens rättigheter, vilket i sin tur gör det nödvändigt med ett utökat skydd för konsumenter.

Att sälja saker som “licenser” är ett sätt att kringgå lagen om konsumentskydd som tydligt ska vara otillåten. En försäljning är antingen en vara eller en tjänst. Dessa har olika former av konsumentskydd. Försök att klassa försäljning till slutkonsument som varken vara eller tjänst ska vara förbjudet i lag.

Lagen ska uttryckligen säga att avtal som visas vid mjukvaruinstallation inte äger laga kraft.

Läs ovan. Hela rubriken stryks.

POLITIK I EUROPA

Sverige ska inom EU med kraft verka för att:

 • Datalagringsdirektivet ska upphävas
 • IPRED ska upphävas och IPRED2 inte genomföras
 • ACTA-förhandlingarna termineras och EU lämna förhandlingarna
 • INDECT termineras
 • SWIFT-data, passagerardata och annat medborgardata aldrig lämnas ut till USA utan konkret misstanke och då efter formell polisbegäran för gärning som även är straffbar i EU
 • E-handelsdirektivet och dess budbärarimmunitet förblir orört och helst stärks.
 • Regeringen skriver dessutom ett brev till EU-kommissionen och meddelar att Sverige anser att Datalagringsdirektivet inte är förenligt med en demokratis skyldigheter så som anges i EKMR artikel 8.

Detta bör stavnings-/grammatikkollas, men är syftesmässigt okej. Även om jag inte har någon aning om vad INDECT är.

2 thoughts on “Kritik av PP-manifest: Integritet”

 1. Jag orkar inte läsa igenom allt, men varför PP är emot ett tredje kön är för att alla människor skulle bli tvungna att registreras för att inte särbehandla någon (alltså, det är inte det tredje könet som skulle aktivt berätta att man är av 3:e kön för staten utan alla skulle få berätta vilket kön de var av.. onödig övervakning och inskränkning av vår integritet.. Finns många bra bloggar på PP som berättar mer ingående.. ).. Sedan när det står information om personen, och det står t.ex. Minna (Man + Kvinna, tredje könet) så lär arbetsgivare och liknande kanske tänka två gånger innan de tar in på intervju, vilket inte heller resulterar i positivt för de personerna.. Lagen ger negativa effekter för alla parter, även om det kanske är : “En cool idé” så är det inte coolt att genomföra.. Men läs på innan du skriver sådana här långa tråkiga och halvgenomtänkta inlägg som bara ger dig negativ publicitet..

Comments are closed.