Ubuntutestet: kan gymnasieelever köra Ubuntu?

Med anledning av mitt föregående inlägg på ämnet har jag nu mailat följande projektbeskrivning till Johan Wahlström på Gymnasieförvaltningen i Umeå, som verkar allmänt positiv till idén.

I projektbeskrivningen står det för närvarande 4 elevers namn, vilka är borttagna ur den länkade filen, men det finns ännu fler intresserade och det kommer att bli väldigt spännande att genomföra.

Responsen har enbart varit god än så länge i alla fall!

Hej Mikael!

Tycker det ser ut som en bra projektbeskrivning (har skickat den vidare till bl.a. IT-kontoret, vår IT-samordnare Farrokh Farrokhi samt Jan Olofsson (som tidigare arbetat på IT-kontoret och nu har konsultfirma som arbetar mycket kring öppen källkod).
Jag tillstyrker projektet, men har ännu inte fått något besked om de rent praktiska aspekterna, så jag får återkomma kring detta…

Vi hörs!

/Johan

Linux i gymnasieskolan, pilotprojekt

Bakgrund

Det finns önskemål från elever på Östra gymnasieskolan att testa ett operativsystem som skiljer sig från det som för närvarande kommer installerat på samtliga elevers bärbara datorer. Idag körs Windows XP som operativsystem, vilket i sig fungerar väl med de inarbetade rutiner och system som används i dagens läge.

Windows XP är även i mångt och mycket det operativsystem elever och lärare använder på egna datorer hemma, eller kommer i kontakt med utanför skolan. En väsentlig nackdel med Windows XP är dock licenskostnader samt stundande försäljningsstopp. Vid nya inköp av hemmadatorer är det alltmer sällan Windows XP medföljer, alternativt att konsumenten ej önskar betala en licenskostnad när alternativa operativsystem finns tillgängliga till nollkostnad. Detta projekt ämnar behandla GNU/Linux som operativsystem och mer specifikt Ubuntu, vilket har kommit att bli den mest omtalade och populära Linuxdistributionen på senare år.

Att använda sig av en specifik Linuxdistribution innebär ingen slags låsning eller inkompatibilitet mer än vana/rutin gentemot andra datorsystem. Fri mjukvara använder sig så gott som uteslutande av öppna standarder vilka även proprietär, stängd, mjukvara kan implementera stöd för. Även här utan patent- eller licensproblem eller några externa kostnader. Ubuntu Linux behöver ej ses som definitivt, eller nämnvärt restriktivt, för framtida övervägande av fri mjukvara utan är endast baserat på önskemålen från eleverna som ingår i testgruppen.

Redan idag används mycket fri mjukvara här och var inom skolväsendet som fungerar med, eller åtminstone mot, fria operativsystem. Detta inkluderar OpenOffice.org (kontorsprogram), Mozilla Firefox (webläsare), Videolan VLC (mediaspelare), FreeMind (mindmapping). Utöver detta fungerar Umeå kommuns webtjänster enligt öppna standarder vilka finns implementerade i fri mjukvara, t.ex. tidigare nämnda Mozilla Firefox.

Projektbeskrivning

Funktionaliteten i de alternativ operativsystem, i det här fallet Ubuntu Linux, uppfattas ofta likvärdigt eller bättre än vad Windows XP kan erbjuda. Detta har mycket att göra med åldern på operativsystemet Windows XP som släpptes 2001, alltså 8 år sedan i skrivande stund. Ubuntu Linux utvecklas och underhålls aktivt idag av företaget Canonical, i samarbete med flera andra företag och utvecklare runtom i hela världen enligt principerna bakom fri mjukvara. Detta, i dagligt tal kallat open source, innebär att utveckling inte stannar av lika enkelt. Ifall en part drar sig ur kan dess bidrag bevaras samt vidareutvecklas utan juridiska, upphovsrättsliga eller licensrelaterade problem av kvarstående parter.

Projektet “Linux i gymnasieskolan, pilotprojekt” kommer att på de elevdatorer vars elever önskar delta installera ett fritt operativsystem parallellt med Windows XP. För att underlätta jämförelse av elevers erfarenheter kommer Ubuntu 9.04 (“Jaunty Jantalope”), den i skrivande stund senaste versionen, att installeras parallellt med Windows XP. Uppstår det problem med Ubuntu kan eleven därigenom starta upp Windows XP för att arbeta med skoluppgifter. Detta är även ett alternativ ifall särskild mjukvara krävs som ej går att använda med motsvarande användarvänlighet och funktionalitet som i Windows XP.

Eleverna i testgruppen uppmanas att löpande rapportera problem med omställning, mjukvara och rutiner som uppstår i samband med användandet av det fria operativsystemet. Eleverna har olika datormodeller vilket innebär att skillnader i uppfattning kan bero på hur väl hårdvaran stöds i den specifika utgåvan av Ubuntu Linux.

Frågeställningar vid utvärdering

  • Upplevs Ubuntu Linux som ett likvärdigt eller bättre/sämre alternativ för skolarbete, informationssökande och utvecklande av IT-/datorvana jämfört med Windows XP?
  • Upplever eleven element av inkompatibilitet eller krånglighet när denne använder sig av Ubuntu Linux?
  • Upplever eleven att Ubuntu Linux kan/bör fungera som ersättning, komplement eller ingetdera för Windows XP?
  • Vilka förbättringar eller utökad funktionalitet i Ubuntu Linux önskar eleven se i relation till skolarbete?
  • Nämn, om det finns, specifika program/funktioner som var nödvändiga i skolarbetet under testperioden men saknades i Ubuntu Linux.

Tidsplan

Testperioden är planerat att pågå i 4 veckor. Eleverna uppmanas att var för sig löpande notera vilka upplevelser, positiva som negativa, de stöter på i och med användandet av det fria operativsystemet. Lämpligen sammanställs detta en gång i veckan i ett kort, snitsigt dokument och delges till projektledaren.

Efter testperioden ska eleverna individuellt utöver frågeställningarna få ta ställning till ifall:

  • denne vill fortsätta använda Ubuntu Linux
  • denne i skolverksamhet föredrar Windows XP eller Ubuntu 9.04
  • denne anser sig ha kvarliggande behov av Windowssystemet i skolarbetet (t.ex. särskild mjukvara)

Projektledaren sammanställer efter projektets gång en rapport som kan användas som arbetsunderlag i framtida diskussioner om fri mjukvara och alternativa operativsystem i gymnasieskolan. Eleverna får om de så önskar behålla det alternativa operativsystemet även efter projektets avslutande.

Kontakt och information

Mikael Nordfeldth, 070-5657637, mmn@hethane.se

Erfarenheter och rapporter kommer att publiceras under projektets gång på http://blog.mmn-o.se/ med en lämplig etikett (tag).

Hej Mikael!

Tycker det ser ut som en bra projektbeskrivning (har skickat den vidare
till bl.a. IT-kontoret, vår IT-samordnare Farrokh Farrokhi samt Jan
Olofsson (som tidigare arbetat på IT-kontoret och nu har konsultfirma som
arbetar mycket kring öppen källkod).
Jag tillstyrker projektet, men har ännu inte fått något besked om de
rent praktiska aspekterna, så jag får återkomma kring detta...

Vi hörs!

/Johan

2 thoughts on “Ubuntutestet: kan gymnasieelever köra Ubuntu?”

  1. Shit alltså, man blir ju alldeles peppad, vilket trevligt initiativ! Piratpartiet har helt uppenbart saker att göra på kommunnivå.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *